27. 1. 2007

Isis a Atlantida

Člověk a jeho kultura tu není jen 12 000 let, ale byla tu už před milióny lety a to i v době dinosaurů.

Území Atlantidy I. bylo de facto izolované od okolního světa, kde mezitím probíhal úplně odlišný vývoj. To ale neznamená, že atlanťané neměli možnost pobytu v okolním světě. Nejdříve nebyl důvod k tomu, aby opouštěli svůj zabydlený a civilizovaný kontinent snad jen za účelem poznání krás a vývoje tohoto odděleného světa. Vydávali se později na studijní cesty kratšího i delšího charakteru, tady už vyvstala nutnost zbudovat opěrné body, kde by bylo možné si odpočinout bez nebezpečí hrozícího od domorodých kmenů nebo zvířat. Některé tyto záchytné stanice byly časem zrušeny třeba z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek či pro rozrůstající se domorodé kmeny a naopak vznikaly jiné v oblastech neosídlených a velmi vzdálených. A právě takovými stanicemi byly i opěrné body na území dnešní Číny. Jelikož toto území bylo velmi málo osídleno, nedocházelo k zániku ale naopak k rozkvětu.( Další stanice byly převážně v horských oblastech. Některá pohoří vznikla samozřejmě mnohem později, ale nedosahovala takových výšek jako ty, které vznikly první. Tedy bylo to na území dnešního Peru, ale také Anglie, střední Afriky, opravdu jich bylo mnoho a je těžké je vyjmenovat všechny- a nakonec, není to podstatné).

Ještě donedávna byla v obyvatelích tohoto území patrná snaha vědět sám o sobě co nejvíc. Ale předávat tyto znalosti jen duchovně vyspělým osobám a jinak všechno uchovávat v tajnosti. To je kód, který v těchto živých bytostech přetrval miliony let a není tedy výsledkem žádné čínské kulturní revoluce. Tak jako dnešní duchovně vyspělé bytosti jsou schopny předávat své zkušenosti formou kódů svým potomkům, stejnou cestou byly předávány i obyvatelům dnešní Číny, protože i tam nakonec došlo k asimilaci s původními obyvateli a nakonec zániku atlantské civilizace. Křížením dvou různých ras už nevznikali jenom duchovně vyspělí jedinci, ale také ti, kteří převzali víc z původního obyvatelstva. Byla to jen otázka času, než vymřeli všichni atlanťané a zůstali pouze potomci, jejich kvality a znalosti zdaleka nedosahovaly kvality otců a jejichž pouto ke hmotě bylo pevnější než touha po duchovním rozvoji.

Takže začneme u Atlantidy I. Tehdy jste přiletěli osídlit novou krásnou planetu na okraji vesmíru a založit na ní živoucí knihovnu. Tento požadavek vznikl na základě proměnnosti a rozpínání vesmíru. Současně s vámi přišli statisíce dalších, aby založili novou, velmi důležitou duchovní civilizaci. Protože to byly bytosti různých úrovní, velmi brzy se vytvořily hierarchie – dá se říci velmi přísné kastovnictví, které sice zabezpečilo velmi mírumilovný a funkční život bez rozbrojů ve skupinách, ale neumožnilo předávání informací mezi kastami geneticky – první chyba v živoucí knihovně. Kastovní rozdíly se v průběhu několika set tisíc let prohlubovaly, až vyvolaly disharmonické změny planety. Krize vyvrcholila očistou – ponořením pevniny.

Po nezdařeném prvním pokusu se duše vtělovaly po různých částech vesmíru nebo odpočívaly.

Atlantida II.
Další hromadné vtělení a pokus o osídlení planety vysokou duchovností byl v oblasti jižního pólu. Po přepadení knihovny a prohrané válce před 300 000 lety většina obyvatel emigrovala na jiné planety. Ti, co zůstali, stále více zapomínali. Až je závoj zapomnění zahalil dosud. V dnešním procesu očištění roztaje led a sníh na jižním pólu, budou tam opět podmínky pro život a budete nalézat stopy dávné kultury Atlantidy.

Po ovládnutí Živoucí knihovny Temnými silami se část vědomí vysoké duchovnosti musela vtělit jako vědomí Eset až do doby úplného osvobození. Tato situace trvá 300 tisíc let pozemského času, což je jen směšně malý zlomek bytí. Jen malé odskočení. Pro lidi jsou to věky. Vědomí Eset zůstalo v působení až dosud, nepodařilo se ho vymýtit z paměti lidstva a toto čeká na dobu návratu a osvobození, o kterém ví, že nastalo teď.

Jako božské vědomí působila Eset při náboženských obřadech tehdy 5. dimenze, kdy se zjevovala mezi lidmi přímo v ohni ve zlatých šatech, současně na mnoha místech. Pomocí telepatie sdělovala lidem duchovní učení, vedla ke spravedlivé vládě panovníky a kněze a zázračně léčila při zjeveních.

Postupně ubývali duchovní lidé, kteří byli schopni vysoké vibrace snášet a pracovat s nimi. Po zániku Atlantidy a propadu do třetí dimenze materiálního světa byl přerušen kontakt úplně.

Duchovní prázdnota a chaos přiměly Eset a Usira k fyzickému vtělení. Nenarodili se z člověka, vytvořili si těla sami. Byli bezpohlavní, jednalo se pouze o dvě rozdílné a doplňující se energie jin a jang. To byl tradovaný příchod Usira a Eset na Zem, jejichž rodiči byli nebesa a půda. Samozřejmě, když použili genetický materiál země a přišli z vesmíru. Stejným způsobem bylo vytvořeno tělo Nebthet a Sutecha, který jako plánovač měl být ku pomoci. Proto byli bratry a sestrami a manželé současně. Pak došlo ke zklamání nad chováním a hlavně činem Sutecha, ze kterého se místo rádce a pomocníka v tíživé situaci stal závistivý zrádce. Zatoužil po absolutní moci, zalíbilo se mu uctívání a zdálo se mu, že Usirew a Eset si toho dostatečně neváží nebo dokonce tím pohrdají. Což byla pravda. Za spolupráce temných sil se mu podařilo manžele od sebe oddělit na delší dobu, oslabeného Usira vlákat do léčky, rozdrobit jeho síly a pozornost na více činností naráz. Pak došlo k jeho fyzické likvidaci. Jinak jeho tělo bylo vzhledem k ostatním lidem nesmrtelné – velmi dlouhá životnost s možností rekonstrukce, kterou ovládala Eset. Podařilo se jí sice jeho tělo poskládat zpět, ale duše již odešla ke Stvořiteli, poškozená a rozpolcená. Jako prevenci před úplnou likvidací si domluvil, že zůstane rozdělen a tím zvýší nejen svou bezpečnost, ale současně působnost ve více rolích. Schůzku sjednocených duší si dali s Eset v této době, aby spojili své síly při konečné fázi osvobození planety. Toto je Boží plán. Horus je pouze symbolika pro pochopení tohoto plánu. Pověstné oči Horovy znamenají hluboké pochopení vnitřní pravdy o sobě samém. Horus byl posel boží, který posiloval Eset v osamělosti, zprostředkovával přímý kontakt s prvotním Stvořitelem v těžkých dobách temna, kdy se stávala komunikace stále obtížnější. Eset se vzdala vlády a zpovzdálí sledovala postupný úpadek. Lidé ji uctívali jako bohyni. Vždy je včas varovala před následky jejich činů, ale oni přijali všechno vždycky, až bylo po všem. Před zánikem Atlantidy II. požádala o návrat ke Stvořiteli a bylo jí to dovoleno. Usirew až do té doby pracoval z jedné části i jako hlavní světelná bytost při převádění duší do nehmotných světů – proto byl nazýván králem podsvětí. Ostatní části jeho duše inkarnovali v různých oblastech vesmíru. Jedna část byla duší Horovou. Eset ho poznala a proto tvrdila, že je jejím synem, i když fyzicky nebyla schopna mateřství. Ale toto by lidé nikdy nepochopili. Hroby Usira a Eset nebudou nikdy objeveny. Jejich těla se rozplynula. I tento fakt utvrdil lidi o jejich božském původu a posílilo to tradici předávání historické informace.

Doba působení Eset byla zhruba sto tisíc let. Když se duše zbavila vazby fyzického těla (byť umělého), šla na zkušenou a výzvědy v kosmu a hledala podobnou situaci jako na Zemi, aby se lépe připravená mohla vrátit a působit. Bohužel v celém vesmíru obdobná situace neexistuje. Nebo spíš bohudík.

Archanděl Michael svedl velkou bitvu s temnými silami, kterou však prohrál a musel svoje flotily stáhnout zpět. Eset byla jen bezmocným pozorovatelem. Území planety byla vydána napospas experimentům křížení a tvorby nové lidské rasy křížené se zvířaty bez jakéhokoliv omezení a organizovanosti. Probíhali stovky programů současně, což nemá ve vesmíru obdoby. Vznikaly krvelačné příšery, které se daly vycvičit v armádu a vzájemně se vraždily.

Ještěři se nedali kombinovat geneticky se savci, ale i u nich se podařilo vládnoucím temným silám povýšit jejich ducha na úroveň samostatného lidského a používat je k vojenským účelům – viz Čína. Toto vše byla jedna vřící masa navzájem se požírající, původní obyvatelé lidského původu prakticky neexistovali. Jen malé izolované skupiny si předávaly dál své duchovní znalosti formou zasvěcování a náboženských rituálů. S nimi byla Eset neustále v kontaktu, osobně dohlížela na iniciaci a vítala každého osvíceného, jemuž byla současně i patronkou. Proto povědomí o Usirovi a Eset žilo dál.

Asi před padesáti tisíci lety se muselo zasáhnout. Vojska sil světla náhle přepadla rozsáhlá území, použila zbraně hromadného ničení a zlikvidovala velkou část degradovaných příšerek. Na místech dopadu bomb zůstal dosud skleněný povrch – viz poušť Gobi v Ásii. Eset byla hlavní iniciátorkou tohoto ničení, ne jen pasivním pozorovatelem. Vymyslela to a zorganizovala jako poslední a jediné možné řešení. Bylo to pod jejím vedením a požehnáním, ale dělala to s velkou nechutí. Budoucnost ukázala, že to bylo velmi moudré řešení. Nesla plnou zodpovědnost za tuto drastickou situaci, ale dopadlo to dobře. Přepadení bylo nečekané a účinné a značně oslabilo potenciál sil temna. Už se nikdy nedostali do takového rozkvětu.

Katrin

http://vzestup.stesticko.cz/ [Materiály věnované vzestupu a duchovnímu růstu.]

Převzato z http://www.deepend.cz

Nový světový pořádek (převzato z wiki)


The New World Order, or NWO for short, is a vast collection of conspiracy-related theories that ultimately point to a slow progression towards a tyrannical, single government world of oppression. Unlike many conspiracy theories, the theories about the NWO are far more complex, and often, different culprits and motives are given. The most common suspects of trying to implement the New World Order are the Illuminati, the Freemasons, royal bloodlines, banking cartels, corporations and social engineers. In some theories, the culprits are tied together and working in concert. In others, different groups work at odds with each other.However, all New World Order theorists believe that a shadowy group is controlling everything behind the scenes, from wars, foreign policies, politics, and economies to social engineering, civil rights, crime, and individuals.
Contents
[hide]

* 1 Plans for the New World Order
o 1.1 List of Events Suspected to Be the NWO's Goals
* 2 The Elemental Players of the New World Order
o 2.1 Bloodlines
o 2.2 Secret Societies
+ 2.2.1 Freemasonry
+ 2.2.2 The Round Table
+ 2.2.3 The Bilderberg Group
o 2.3 International Political and Financial Organizations
+ 2.3.1 FEMA
+ 2.3.2 Royal Institute of International Affairs (RIIA)
+ 2.3.3 Council on Foreign Relations (CFR)
+ 2.3.4 The Trilateral Commission
+ 2.3.5 House of Rothschild
# 2.3.5.1 Other notable family members
+ 2.3.6 Rockefeller Empire
o 2.4 Banking Cartels and Industrial Tycoons
+ 2.4.1 The World Bank
+ 2.4.2 Free Trade
+ 2.4.3 European Monetary Union
* 3 Mind Manipulation
o 3.1 The Tavistock Institue
+ 3.1.1 Tavistock Institutions In The United States
o 3.2 Fluoride
o 3.3 A Microchipped Population
* 4 The World Army
o 4.1 The Gulf War
o 4.2 The Supposed ET Menace
* 5 Symbolism and Terms
o 5.1 All Seeing Eye
o 5.2 Hexagram
o 5.3 Triangles and Pyramids
* 6 New World Order Theorists
o 6.1 Alex Jones
o 6.2 David Icke
o 6.3 William Milton Cooper
o 6.4 Jeff Rense
* 7 Relevant TinWiki Articles
* 8 External links
* 9 Relevant Discussion Threads


Plans for the New World Order

The New World Order's ultimate goal is enslavement of the human race and total control of the world, down to every aspect of every human's life. It is believed that the many social problems present in the world today are a result of behind the scenes scheming to set the stage for single world government take-over.


List of Events Suspected to Be the NWO's Goals

* Restriction of politically incorrect speech
* Gradual loss of civil liberties, with the Constitution being reinterpreted along pro-UN lines
* Gun control, leading to the eventual elimination of private gun ownership
* Homeschooling made illegal, with an UN-approved public-school curriculum
* Local responsibilities taken over by the Federal government
* Black helicopters, paramilitary militias organized from urban gangs, and the imposition of martial law; Federal Emergency Management Agency (FEMA) concentration camps for dissidents
* All national and local elections monitored by the UN
* The UN taking the responsibilities of the US government
* Foreign troops on US soil
* The US constitution replaced by the UN charter
* World-wide economic equalization under UN control
* All cash money eliminated, with payments made using implanted microchips.
* The abolition of private property
* Surveillance, implants, and mind-control
* Only approved religions permitted, leading to world-wide introduction of an official "New Age" religion
* Important American documents such as the Constitution being rewritten along pro-UN line


The Elemental Players of the New World Order

Much that is believed about the New World order is a collage of both secular and religious ideologies. They range from the patently ridiculous to the more substantiated and troubling. All agree though, on one thing: a single world government system run by a secret group of individuals who wish to consolidate and control all aspects of all life in all countries worldwide.


Bloodlines

A common theme through most conspiracy circles is that the core of the NWO conspirators comes from old and selected bloodlines of nefarious origin. Royalty, especially the British Monarchy, is the most often cited. However, it also includes many wealthy banking and industrialist families, such as the Rockefellers, the Rothschilds, DuPonts, Kissingers, amongst others. These bloodlines are alleged to have been planning over millennia for their rise to power and dominance over a single world system.


Secret Societies

Different Secret Societies, such as the Freemasons, Illuminati, Skull and Bones, the Shriners, Bohemian Grove, the Bilderbergs and other secretive groups are the most commonly suspected and accused of masterminding and engineering everything behind the scenes. Often, people point to what they believe are secret symbols of esoteric societies that are planted everywhere as reminders of their power. Secret Societies are often tied to bloodlines, as many theorists believe that shadowy groups are how selected individuals and chosen people of special bloodlines network together to plan, plot, and pull the strings.


Freemasonry

The Freemasons are alleged to be involved either directly or indirectly in a lot of money/power based crimes such as the illegal drugs industry, political assassinations, and Satanism and mind control. There is apparently very few within the brotherhood who know the full agenda of the organization, these privileged members have allegedly become know as the ‘Illuminati’, it is thought that the other members of the Freemasons have become ignorant of the true purpose of their individual organizations. To be selected to rise in the ranks of the brotherhood it is said that you have to be wealthy, ambitious and corrupt enough see the wider picture, which is apparently world domination. Some have suggested that the lower organizations and members of the brotherhood are there to provide a front to the public, a smokescreen, providing misinformation

To betray the Brotherhood is considered by them to be an ultimate betrayal, it is alleged that such a betrayal can be punishable by death within the organization. The membership in the Freemasons reach far and wide and branch into many government agencies for example it is alleged that many Freemasons are judges and lawyers, media moguls, businessmen and politicians. These people were thought to have been recruited so that no member of the Brotherhood elite is ever in danger of being held accountable by the System for any crime or misdemeanor.

Various suggestions have been made by individuals that to ensure the faithfulness of its members, the masons at the higher levels ask the initiated member to give details of intimate secrets. This is apparently done so that if the member breaks any of the rules the information that person gave would be used against them by publicly destroying the individual.

Amongst its members the Brotherhood has George Bush, Percy Rockefeller, Winston Lord (one time CFR chairman) and nine members of the board of the Morgan Guaranty Trust. Also associated with Freemasonry within the Elite's own hierarchies are other esoteric societies such as the Grand Orient Lodges, The Knights of Malta, The Knights Templar, P2 and the Black Nobility.

Many believe that they own the law and military, it is also suggested that they own many oil companies and pharmaceutical companies as well. The Brotherhood has been accused of having their hand in almost everything, with members in various important positions throughout the world. It has been suggested by various people that while the first three degree Masons and The Round Table members are raising money for charity and enjoying relatively harmless social events, their superiors in the Craft are organizing wars, drug pushing, co-ordinated assassinations, mind-control and formulating plans for world domination.


The Round Table

The Round Table was said to have been established in 1891 as a secret society, their job was allegedly to manipulate events that would lead to a centralized global government. The leading lights were Cecil Rhodes, whose wealth largely derived from the exploitation of South African diamond reserves, and Alfred Milner, a Rothschild agent who took over after the death of Rhodes. Financial backing was said to have came from the Rockefellers.

Groups were said to have been established throughout the world, they were allegedly behind the scenes co-ordinating world banks, their purpose was said to bring pressure upon governments.

Groups were established throughout the world, working behind the scenes through a co-ordination of world banks in order to bring pressure on governments to promote the New World Order.

As well as Milner, who had apparently controlled Lloyd George's War Cabinet during the Great War, members in the first half of this century included Arthur Balfour (then Foreign Secretary, later Prime Minister and whose Balfour Declaration created the State of Israel); Lord Astor who owned The Times; and Nathan Rothschild, Governor of the Bank of England. After WW1, The Round Table was said to have been very instrumental in the formation of the League Of Nations, the forerunner of the Elite-controlled United Nations.

Rhodes' legacy includes a bequeathal of funds for the financial sponsorship of selected overseas students who attend Oxford University to be sold the New World Order. Amongst these 'Rhodes Scholars' was said to have been Bill Clinton. The influence of The Round Table and that of the various groups it has spawned is said to be seen today, although it is suggested that the majority of members have no idea of what they are involved in.


The Bilderberg Group

This group convened in 1954 by a Polish socialist named Joseph Retinger, he was considered to be a major voice behind the European Union. Another man who was said to have been instrumental in its creation was Prince Bernhard of the House of Orange in the Netherlands (he was alleged to be a former German SS officer and spy via chemical company I.G. Farben and who later became chairman of Shell Oil).

This group is said to be full of leading politicians, their advisors, executives from media, banking and multinational corporations, educationalists and military leaders. They would meet to discuss the global future by addressing matters of critical importance in an off-the-record manner so that the distractions of politics could be kept out of the way.

The group has since met annually in strict secrecy and despite the considerable high-level media representation in the group the meetings have never been reported. Leading the group is an unelected steering committee, the chairman of which since 1991 has been Lord Carrington.


International Political and Financial Organizations

Certain political, financial, and international bodies, such as the International Monetary Fund, The Trilateral Commission, the Project for a New American Century, the World Bank, the United Nations, The Federal Reserve, the Bilderbergs and the European Union are believed to be the public fronts for implementing the policies and events that will eventually lead to the New World Order. The bodies perform various functions and carry out the different tasks dictated by the shadowy ruling groups, who run them from behind the scenes. These organizations are to carry out the slow erosion of national boundaries, time honored social institutions, economies, cultures, and individual rights.


FEMA

Prof. Samuel P. Huntington created FEMA known in America as the Federal Emergency Management Agency in 1979 under the Presidential Memorandum 32 authored by President Carter.

The powers given to FEMA by President Carter incorporated the following:

* The National Security Act of 1947, which allows for the strategic relocation of industries, services, government and other essential economic activities, and to rationalize the requirements for manpower, resources and production facilities;

* The 1950 Defense Production Act, which gives the President sweeping powers over all aspects of the economy;

* The Act of August 29, 1916, which authorizes the Secretary of the Army, in time of war, to take possession of any transportation system for transporting troops, material, or any other purpose related to the emergency;

* The International Emergency Economic Powers Act, which enables the President to seize the property of a foreign country or national.

Huntington who was a Harvard professor and former FEMA Advisory Board chairman, went on to write the Seminal Peace for the Trilateral Commission in the mid-70’s, in this he criticizes democracy and the economic development as being out dated. As co-author of the book, Crisis in Democracy, Huntington wrote:

"We have come to recognize that there are potential desirable limits to economic growth. There are also potentially desirable limits to the indefinite extension of political democracy. A government which lacks authority will have little ability short of cataclysmic crisis to impose on its people the sacrifices which may be necessary."

President Regan enacted the National Security Directive #47 in July 1982 after it had been rewritten to include Huntington’s ideas. The media of the day apparently treated this as a passing footnote as it was said to have contained legitimate area’s to be upgraded to maintain national defense. It also is said to have contained with in it the groundwork for Emergency Mobilization Preparedness, a plan under which existing socio/economic regulations or other legal constraints would be waived in the event of a national emergency. This plan went on to be further strengthened in Public Law 101-647 that was signed by President Bush in November 1990.

What all this is said to come to is that if the President were to declare a national emergency, for any reason (from major earthquakes to increased international tensions or economic /financial crisis of any stripe), FEMA then has the sole authority to implement Executive Orders 10995 through 11005.

List of the Orders:

* EXECUTIVE ORDER 10990 allows the government to take over all modes of transportation and control of highways and seaports.

* EXECUTIVE ORDER 10995 allows the government to seize and control the communication media.

* EXECUTIVE ORDER 10997 allows the government to take over all electrical power, gas, petroleum, fuels and minerals.

* EXECUTIVE ORDER 10998 allows the government to take over all food resources and farms.

* EXECUTIVE ORDER 11000 allows the government to mobilize civilians into work brigades under government supervision.

* EXECUTIVE ORDER 11001 allows the government to take over all health, education and welfare functions.

* EXECUTIVE ORDER 11002 designates the Postmaster General to operate a national registration of all persons.

* EXECUTIVE ORDER 11003 allows the government to take over all airports and aircraft, including commercial aircraft.

* EXECUTIVE ORDER 11004 allows the Housing and Finance Authority to relocate communities, build new housing with public funds, designate areas to be abandoned, and establish new locations for populations.

* EXECUTIVE ORDER 11005 allows the government to take over railroads, inland waterways and public storage facilities.

* EXECUTIVE ORDER 11051 specifies the responsibility of the Office of Emergency Planning and gives authorization to put all Executive Orders into effect in times of increased international tensions and economic or financial crisis.

* EXECUTIVE ORDER 11310 grants authority to the Department of Justice to enforce the plans set out in Executive Orders, to institute industrial support, to establish judicial and legislative liaison, to control all aliens, to operate penal and correctional institutions, and to advise and assist the President.

* EXECUTIVE ORDER 11049 assigns emergency preparedness function to federal departments and agencies, consolidating 21 operative Executive Orders issued over a fifteen year period.

* EXECUTIVE ORDER 11921 allows the Federal Emergency Preparedness Agency to develop plans to establish control over the mechanisms of production and distribution, of energy sources, wages, salaries, credit and the flow of money in U.S. financial institution in any undefined national emergency. It also provides that when the President declares a state of emergency, Congress cannot review the action for six months.

These Executive Orders are said to be able to permit FEMA to effectively take over local, state and national governments and to suspend the constitutional guarantees. FEMA will then have the authority to exert any sort of control that it deems to be necessary upon the American public. Some people believe that a trained National Police Force, formally referred to by the name of Multi Jurisdictional Task Force (MJTF), composed of:

1. Specially selected US military personnel

2. Foreign military units carrying United Nations ID cards, and

3. Specially trained existing police groups from larger metropolitan American cities.


These alleged members of the MJTF would have the power to implement and enforce martial law under the direction and control of FEMA. A lot of people believe that FEMA is the Trojan Horse by which the New World Order will implement overt, police state control over the American populace.


Royal Institute of International Affairs (RIIA)

This is said to be one of the more powerful of the Round Tables, they are based at Chatham House in London and they formed in 1920. A prominent member of the delegation was alleged to have been Milner and its patron is the Queen of England.

The membership of the RIIA has been shrouded in secrecy. Some have alleged that its joint presidents are Lord Carrington (former Foreign Secretary, director-general of NATO and close business partner of Henry Kissinger), Lord James Callaghan (former Foreign Secretary and Prime Minister) and Lord Roy Jenkins (former Chancellor of the Exchequer and president of the European Commission).

The funding for this group is said to be derived from its corporate members which is a vast list including government departments, petrochemical companies (who also fund its Environment Program!), merchant and high street banks, newspapers, television stations, the Church of England, Amnesty International, to name but a few.


Council on Foreign Relations (CFR)

The Rockefellers allegedly created the Council on Foreign Relations in 1921, it is said to be the American version of the RIIA. Its membership is more known than that of its counterpart, it appears that anyone in America with any sort of influence in politics has been a member of this group. This allegedly included 14 of the last 18 US Secretaries of State; the previous eight CIA directors; the majority of presidential and vice-presidential candidates including Eisenhower, Nixon, Carter, Mondale, Ford, Nelson Rockefeller, Bush and Clinton.


The Trilateral Commission

The Trilateral Commission has been known as the 'Child of Bilderberg', founded by David Rockefeller in 1972-73, the purpose of this group is said to be to unify the policies of the US, Europe and Japan.


House of Rothschild

The Rothschild empire was founded by Mayer Amschel Bauer (born 1743 in Frankfurt) with money that has been said to have been embezzled from a German prince, William IX, who had in turn stolen the money from soldiers he was supplying to the British in the American War of Independence.

Nathan, the son of Bauer (now Rothschild), was said to have set up the London branch and established the banking interest, N.M. Rothschild and Sons, which also had branches in Paris, Vienna, Berlin and Naples. Control passed through Nathan's son Lionel to Nathan Mayer Rothschild who became Governor of the Bank of England, was awarded a peerage in 1885 and was a member of the Round Table. At this time (1886-87) Randolph Churchill (Winston's father) was Chancellor of the Exchequer, funded by the Rothschilds and a close friend of Nathaniel Rothschild.


Other notable family members

Lord Victor Rothschild, who was the alleged '5th man' in the KGB spy ring, was in charge of the 'Regulation 18b' prosecutions under Winston Churchill whereby a person could by arrested and imprisoned merely 'on suspicion'. He is said to have been head of Edward Heath's policy unit (1970-74) and allegedly head of an unnamed subversive organization designed to manipulate the introduction of a Federal Europe. He was also once a governor of the BBC.

Baron Edmund de Rothschild was instrumental in the 'debt for equity' schemes whereby Third World countries gave up 'environmentally sensitive' land as a payment for debts. Evelyn de Rothschild is the current chairman of N.M. Rothschild and is a member of the board of the Daily Telegraph, owned by the Hollinger Group


Rockefeller Empire

The Rockefeller Empire largely based on oil, largely the Standard Oil Company set up by John D. Rockefeller in 1853. (Part of this is now more familiar as Exxon and Esso.)

JD Rockefeller III has been noted as setting up the Population Council in 1952 which, ever since, has been advocating zero population growth in the US. In 1972 Lawrence Rockefeller (CFR, Bil, and TC) who was appointed by Nixon to lead a commission into population growth echoed this sentiment.

When Ford became president as a result of Nixon's resignation in the aftermath of Watergate, Nelson Aldrich Rockefeller became vice-president (1974-77). A member of the CFR, he had formerly been part of the US delegation at the creation of the UN.

A key family member is David Rockefeller who is head of the Chase Manhattan Bank, was chairman of the CFR (1946-53), is an omnipresent Bilderberger and creator of the Trilateral Commission.

The Rockefellers donated money for the construction of the League of Nations headquarters in Geneva and donated the land in New York on which the UN headquarters are built.Mind Manipulation

Mind control experiments, the so-called Nazi science, has been alleged to be going on for decades using esoteric knowledge about the human psyche.

There are those that believe that mass Hypnosis are possible by the repetition of a basic theme until it is accepted as fact by the subconscious and then conscious mind. Such messages can be flashed during T.V. Programs or films and are not perceived by the eyes and conscious mind. Alternatively, the mesmerizing and sedating effect of television puts the subconscious mind into an ideal state to receive messages sent to the psyche via carrier t.v. /radio waves.

Some people believe that scientists and the government understand that by broadcasting at certain frequencies, non-physical magnetic levels can be imbalanced to cause physical, emotional and mental illness. There is said to be technology that exists whereby thoughts can be induced by stimulating brainwaves.

Considered to be a very sinister and far-fetched mind control program by some people is Project MKULTRA, which has said to be run on behalf of the CIA. During Project Paperclip, Nazi scientists were moved to the US and given prestigious positions at the leading colleges, universities and NASA after World War II to continue their experiments in which thousands of 'lesser human beings' – prisoners, mental patients, victims of pedophilia and incest etc. – have been forced to participate. Experiments have included removing a person's existing personality by electrotherapy and then compartmentalizing and programming new ones by psychic driving. These makes the 'subject' obsessed with certain ideas and is undoubtedly used to 'program' so-called lone assassins. The CIA openly admit to having used this form of subversive technology for use against America's political enemies but flatly denies that it would ever be used on home territory.


The Tavistock Institute

The Tavistock Institute was formed in 1947 and is an independent non profit organization. Their goal is to seek to combine research in the social sciences with professional practice. Problems of institution-building and organizational design and change are being tackled in all sectors - government, industry and commerce, health and welfare, education, etc. - nationally and internationally, and clients range from multinationals to small community groups. A growth area has been the use of a developmental approach to evaluation of new and experimental programs, particularly in health, education and community development. This has also produced new training events alongside the regular program of group relation’s conferences. The Institute owns and edits the monthly journal Human Relations (published by Plenum Press) which is now in its 48th year, and has recently launched (in conjunction with Sage Publications) a new journal Evaluation.

There are those that say that there are three main elements that seem to make this Institute unusual, if not unique, it has the ability to self- financing with no government subsidies or from other sources. The Tavistock Institute of Human Relations in London created the ideology of American foundations. In 1921, the Duke of Bedford, Marquess of Tavistock, the 11th Duke, gave a building to the Institute to study the effect of shellshock on British soldiers who survived World War I. Its purpose was to establish the "breaking point" of men under stress, under the direction of the British Army Bureau of Psychological Warfare.

Tavistock Institute is headquartered in London. Its prophet, Sigmond Freud, settled in Maresfield Gardens when he moved to England. Princess Bonaparte gave him a mansion. Tavistock's pioneer work in behavioral science along Freudian lines of "controlling" humans established it as the world center of foundation ideology. Its network is now said to extend from the University of Sussex to the U.S. through the Stanford Research Institute, Esalen, MIT, Hudson Institute, Heritage Foundation, Center of Strategic and International Studies at Georgetown, where State Dept. personal are said to have trained the US Air Force Intelligence, and the Rand and Mitre corporations. The personnel of the corporations are allegedly required to undergo indoctrination at one or more of these Tavistock controlled institutions. A network of secret groups,The Mont. Pelerine Society, The Trilateral Commission, Ditchley Foundation, and The Club of Rome is conduit for instructions to the Tavistock network.

Some people have said that the Tavistock Institute developed the mass brainwashing techniques that were first used experimentally on American prisoners of war in Korea. Dr Byron Weeks has claimed that the institutes’ experiments in crowd control methods have been widely used on the American public, a surreptitious but nevertheless outrageous assault on human freedom by modifying individual behavior through topical psychology. A German refugee, Kurt Lewin, became director of Tavistock in 1932. He came to the U.S. in 1933 as a "refugee", the first of many infiltrators, and set up the Harvard Psychology Clinic, which originated the propaganda campaign to turn the American public against Germany and involve us in World War II.

President Roosevelt apparently executed a secret agreement that was made with Churchill in 1938. This agreement in effect ceded U.S. sovereignty to England, because it agreed to let Special Operations Executive control U.S. policies. This agreement was implemented when Roosevelt sent General Donovan to London for indoctrination before setting up OSS (now the CIA) under the aegis of SOE-SIS. People have stated that the entire OSS program, as well as the CIA has always worked on guidelines set up by the Tavistock Institute.

The Tavistock Institute had allegedly originated the mass civilian bombing raids carried out by Roosevelt and Churchill purely as a clinical experiment in mass terror, keeping records of the results as they watched the "guinea pigs" reacting under "controlled laboratory conditions". All Tavistock and American foundation techniques have a single goal---to break down the psychological strength of the individual and render him helpless to oppose the dictators of the World Order. The Tavistock scientists as weapons of crowd control use any technique, which helps to break down the family unit, and family inculcated principles of religion, honor patriotism and sexual behavior.

The methods of Freudian psychotherapy induce permanent mental illness in those who undergo this treatment by destabilizing their character. The victim is then advised to "establish new rituals of personal interaction", that is, to indulge in brief sexual encounters which actually set the participants adrift with no stable personal relationships in their lives, destroying their ability to establish or maintain a family. Tavistock Institute has developed such power in the U.S. that no one achieves prominence in any field unless he has been trained in behavioral science at Tavistock or one of its subsidiaries.

Henry Kissinger, whose meteoric rise to power is otherwise inexplicable, was a German refugee and student of Sir John Rawlings-Reese at SHAEF. Dr. Peter Bourne, a Tavistock Institute psychologist, had allegedly picked Jimmy Carter for President of the U.S. solely because Carter had undergone an intensive brainwashing program administered by Admiral Hyman Rickover at Annapolis. The so called "experiment" in compulsory racial integration in the U.S. was organized by Ronald Lippert, of the OSS and the American Jewish Congress, and director of child training at the Commission on Community Relations. The program was apparently designed to break down the individual's sense of personal knowledge in his identity, his racial heritage. Through The Stanford Research Institute, Tavistock controls the National Education Association. The Institute of Social Research at the National Training Lab brainwashes the leading executives of business and government.

Another alleged Tavistock operation is the Wharton School of Finance, at the University of Pennsylvania. A single common denominator identifies the common Tavistock strategy---the use of drugs. The infamous MK Ultra program of the CIA, in which unsuspecting CIA officials were given LSD, and their reaction studied like "guinea pigs", resulted in several deaths.

One part of MK Ultra was the Human Ecology Fund; the CIA also paid Dr. Herbert Kelman of Harvard to carry out further experiments on Mind Control. In the 1950s, the CIA financed extensive LSD experiments in Canada. Dr. D. Ewen Cameron, president of the Canadian Psychological Association, and director of Royal Victorian Hospital, Montreal, received large payments from the CIA to give 53 patients large doses of LSD and record their reactions; the patients were drugged into weeks of sleep and then given electric shock treatments. One victim, the wife of a member of the Canadian Parliament, is now suing the U.S. companies who provided the drug for the CIA. All the records of the CIA's drug testing program were ordered destroyed by the head of MK Ultra. Because all efforts of the Tavistock Institute are directed toward producing cyclical collapse, the effects of the CIA programs are tragically apparent. R. Emmett Tyrell Jr., writing in the Washington Post August 20, 1984, cites the "squalid consequences of the 60s radicals in SDS" as resulting in "the growing rate of illegitimacy, petty lawlessness, drug addiction, welfare, VD, and mental illness".

Today the Tavistock Institute operates a $6 Billion a year network of Foundations in the U.S., all of it funded by U.S. taxpayers' money. Ten major institutions are under its direct control, with 400 subsidiaries, and 3000 other study groups and think tanks which originate many types of programs to increase the control of the World Order over the American people. The Stanford Research Institute, adjoining the Hoover Institution, is a $150 million a year operation with 3300 employees. It carries on program surveillance for Bechtel, Kaiser, and 400 other companies, and extensive intelligence operations for the CIA. It is the largest institution on the West Coast promoting Mind Control and the behavioral sciences.

One of the principal but little known operations of the Rockefeller Foundation is said to have been its techniques for controlling world agriculture. Its director, Kenneth Wernimont, set up Rockefeller controlled agricultural programs throughout Mexico and Latin America.

Daniel Coit Gilman incorporated the Russell Sage Foundation with Cleveland H. Dodge of the National City Bank. These foundation incorporations have been closely linked with The Federal Reserve System, the War Industries Board of World War I, the OSS of World War II and the CIA. They have also been closely linked with the American International Corporation, which was formed to instigate the Bolshevik Revolution in Russia. Delano, an uncle of Franklin Delano Roosevelt, was on the original Board of Governors of The Federal Reserve System in 1914. His brother-in-law founded the influential Washington law firm of Covington and Burling. The Delanos and other ruling families of the World Order trace their lineage directly back to William of Orange and the regime that granted the charter of the Bank of England.

10. 6. 2006

Neokonzervativec, který zběhl

Rozchod Francise Fukuyamy s americkými neokonzervativci byl v intelektuálních kruzích považován za menší senzaci

3. června 2006
, Lidové noviny

Cesta Francise Fukuyamy do Evropy v létě 2002 dopadla nakonec trochu jinak, než si představoval. Fukuyama, jeden z nejznámějších amerických intelektuálů, se za Atlantik vypravil kvůli propagaci své knihy Naše postmoderní budoucnost (Our Postmodern Future). Zjistil ale, že s rostoucí krizí okolo případné války v Iráku, která visela nad světem jako černý mrak, měli Evropané zájem mluvit jen o jediné věci: jak Washington zastrašuje své spojence.

Fukuyama si vzal tuto kritiku k srdci. ?V tomto momentu jsem začal přemýšlet o problému americké hegemonie,? prohlásil Fukuyama pro časopis American Prospect. ?Do té doby jsem přijímal stanovisko neokonzervativců, které by se ve zkratce dalo vyjádřit: ,O. K., jsme hegemoni, ale benevolentní hegemoni?. Ale když jsem byl v Evropě, zasáhla mě daleko více než předtím realita toho, jak uvažují lidé mimo Ameriku.?

Cesta do Evropy se tak pro Fukuyamu -profesora mezinárodní politické ekonomie na Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, proslaveného hlavně polemickou knihou Konec dějin a poslední člověk (The End of History and the Last Man) z roku 1992 - stala počátkem nového nazírání na celý problém.

Během posledních čtyř let se z Francise Fukuyamy stal otevřený kritik irácké války, postupu USA ve válce s terorismem a celkově i Bushovy vlády. Přestal se také počítat mezi neokonzervativce - mezi tuto kontroverzní skupinu intelektuálů a vládních úředníků, která do značné míry formovala podobu Bushovy zahraniční politiky. Fukuyamova proměna se dovršila tento rok, když uveřejnil knihu Po neokonzervativcích: Amerika na křižovatce (After the Neocons: America at the Crossroads), ostrou kritiku svých bývalých intelektuálních druhů. Podle Fukuyamy přivedla Spojené státy do pohromy v Iráku právě jejich arogance. Fukuyamův obrat byl americkou levicí přijat se zadostiučiněním připomínajícím trochu chování studenoválečníků ve Washightonu v případech, kdy nějaký vysoký sovětský důstojník přeběhl na Západ. Svoji novou knihou Fukuyama dezertoval z neokonzervativního hnutí, pro něž byl kdysi nesmírně cenným členem, napsal v dubnu levicově zaměřený americký časopis The Nation. Americká pravice, jak se dalo očekávat, zareagovala na způsob zhrzeného milence. "Frank zrazuje to, že byl jedním z nás," vyjádřil se Irwin Stelzer, editor knihy Neokonzervativní čítanka (The Neocon Reader), pro časopis American Prospect. "Jeho kritika nepůsobila vůbec jako debata uvnitř skupiny, ale jako útok od člověka zvenčí."

Fukuyamův intelektuální rozchod s někdejšími kolegy svou důležitostí ovšem dalece přesahuje ideový boj mezi frakcemi politiky ve Spojených státech. Svou podstatou totiž odráží velmi důležitou debatu o charakteru Spojených států a o jejich roli ve světě.

Tato debata nastoluje několik velmi jednoduchých otázek: Je Amerika jedinečná v tom, že je čestným, benevolentním a nezištným garantem svobody, demokracie a prosperity ve světě? Nebo je to jen další velmoc, která chrání své zájmy?
Nebo je něco mezi tím? Neameričanům mohou takové otázky připadat zvláštní a nebezpečně domýšlivé. Ale pro Američany - kterým se od narození vštěpuje, že jejich země je jedinečná a dobrá prakticky od svého založení - je tato diskuse velmi reálná a zásadní. A navíc také velice potřebná.


Mentor a jeho chráněnec

Když si Paul Wolfowitz zavolal svého bývalého chráněnce to Pentagonu, vůbec netušil, co se chystá. Psal se leden 2003 a přípravy na invazi do Iráku byly v plném proudu. Wolfowitz, tehdejší náměstek ministra obrany USA, byl jedním z hlavních architektů, ideologů a obhájců této války. Při hledání vhodných argumentů, proč právě Irák představuje hlavní frontu v boji proti terorismu, požádal Wolfowitz čtyři skupiny významných vzdělanců, aby analyzovali hrozby, které z terorismu v dlouhodobé perspektivě vyplývají pro Spojené státy, a aby ho se svými záměry seznámili.

Nejdůležitější ze skupin vedl Fukuyama, jehož s Wolfowitzem více než tři desetiletí pojil velice úzký profesionální vztah. Jako postgraduální student v polovině sedmdesátých let byl Fukuyama u Wolfowitze na praxi v Americké agentuře pro kontrolu zbrojení a pro odzbrojení. Později, za Reaganovy vlády, Wolfowitz Fukuyamu zaměstnal u sebe na ministerstvu zahraničí. Během Clintonovy éry se pak oba uchýlili do akademického světa: začali společně působit na Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

Jak Fukuyama, tak Wolfowitz byli prominentními představiteli neokonzervativního hnutí. Tato skupina vlivných politologů za studené války prosazovala politiku síly vůči Sovětskému svazu. Po pádu železné opony začali razit názor, že by Amerika měla využít svou vojenskou převahu - a to i jednostranně, bude-li to nutné - k rozšiřování amerického vlivu po celém světě. Tyto dvě osobnosti patřily také v roce 1997 k zakladatelům Projektu pro nové americké století (Project for the New American Century), který si kladl za cíl prosazovat "Reaganovskou politiku vojenské síly a jasných morálních zásad, zaměřenou na šíření politické a ekonomické svobody v zahraničí". V roce 1998 oba podepsali otevřený dopis, který vyzýval ke svržení Saddáma Husajna.

Tehdy v lednu byla Fukuyamova prezentace na téma hrozba terorismu jediná, na kterou se Wolfowitz přišel osobně podívat. A můžeme s jistotou předpokládat, že se její obsah Fukuyamovu mentorovi nelíbil. Fukuyama totiž v zásadě napadl jak logiku hrozící války s Irákem, tak koncept celé války s terorismem, prosazovaný Bushovou administrativou. Byl toho názoru, že by USA neměly přehnaně reagovat na události z 11. září 2001 zbytečnými vojenskými akcemi, které neslouží strategickým cílům a Americe odcizují její spojence.

Podle popisu tohoto setkání, uveřejněného v časopise American Prospect,

Fukuyama tehdy na ministerstvu obrany uvedl, že boj s terorismem je hlavně myšlenková bitva a že by Amerika měla své úsilí zaměřit na "kampaň, v níž by oslovila srdce i mysl velké většiny muslimského světa, který Ameriku zpravidla obdivuje".
Bushova vláda, jak dále uvedl, by měla přestat nadužívat rozněcující, provokativní a emočně podbarvené výrazivo - jako například termín "válka s terorem". Ještě důležitější je, že Fukuyama zároveň zpochybnil tezi Bushovy vlády, že islámský terorismus představuje po fašismu a komunismu třetí vážnou hrozbu pro západní civilizaci. Mnoho konzervativců si totiž zvyklo nazývat islámský fundamentalismus "islamofašismem" nebo hovořit o válce s terorismem jako o "čtvrté světové válce" (po první a druhé světové válce a po studené válce).

V období, které následovalo po jeho vystoupení v Pentagonu, Fukuyama své bývalé kolegy rozčilil tvrzením, že i když jsou islámští teroristé jistě nebezpeční, pro Západ nepředstavují podobnou existenční hrozbu, jakou bylo Hitlerovo Německo nebo Sovětský svaz se svým jaderným arzenálem. ?Když budou USA přistupovat ke každému muslimovi jako k potenciálnímu sebevražednému atentátníkovi, bude to přesně to, co chtějí fanatikové jako bin Ládin,? uvedl Fukuyama minulý rok pro časopis American Prospect. ?Před americkou invazí pro nás Irák určitě nepředstavoval žádnou zásadní hrozbu. Ohrožoval Írán, Kuvajt a Izrael, ale neměl prostředky na to, aby ohrozil kontinuitu našeho režimu. Al Kajda a další radikální islamistické skupiny by se rády staly hrozbou pro americkou civilizaci, ale v současnosti jim absolutně chybí prostředky, aby tuto svou vizi mohly uskutečnit,? dodal. Proměna Fukuyamy, která započala během jeho soukromé letní cesty do Evropy v roce 2002, se tak náhle stala velmi veřejnou věcí.


Přehnané sebevědomí

Fukuyama se při přednáškách obvykle vyhýbá osobním komentářům. Jedno slunné odpoledne v dubnu minulého roku ale učinil výjimku. Když v New Havenu přednášel pro studenty Yale University, pocítil nutnost vyjádřit se ke svému odcizení od bývalých kolegů.

"Vždy jsem se považoval za neokonzervativce a hrdě jsem toto označení nosil," začal Fukuyama. "Domníval jsem se vždy, že sdílím světový názor s ostatními neokonzervativci, mezi něž patřilo mnoho mých přátel a známých, kteří pracovali ve vládě George W. Bushe. Přesto jsem na rozdíl od většiny svých neokonzervativních kolegů nikdy nebyl přesvědčen o nutnosti vést válku v Iráku a postupem času rostlo moje zděšení ze způsobu, jakým je Bushovou administrativou americká zahraniční politika realizována."

Podle Fukuyamy bylo tragickou chybou neokonzervativců, která vyústila do války s Irákem, jejich přehnané sebevědomí. Toto přehnané sebevědomí mělo přitom kořeny v události, kterou Fukuyama považuje za největší triumf neokonzervativců: v pádu komunismu a rozpadu Sovětského svazu. "Rychlý, nečekaný a nenásilný pád komunismu jako by potvrzoval jejich koncept mezinárodních vztahů, založený na prosazování změny režimů," píše Fukuyama v knize Po neokonzervativcích. "Tento argument ale zavedl mnoho konzervativců v dekádě následující po konci komunismu chybným směrem, což mělo přímé důsledky pro utváření americké zahraniční politiky po 11. září." Snadnost, s jakou se komunismus zhroutil ve východní Evropě, přivedla totiž v zásadě mnoho neokonzervativců k domněnce, že mohou demokratizovat Střední východ a začít přitom v Iráku.

Byla-li to irácká válka, která přiměla Fukuyamu k odchodu z neokonzervativních kruhů, hlavním vnitřním filozofickým důvodem jeho "zběhnutí" byl jeho zásadní nesouhlas s touto skupinou v otázce povahy Ameriky a její role ve světě. "Pro tvrdé jádro neokonzervativců je moc Ameriky hlavním prostředkem, zajišťujícím existenci svobody ve světě, a mezi svobodou ve světě a mocí Ameriky podle nich není a ani nemůže být žádný rozpor," píše Perry Anderson v časopise The Nation. "Pro Fukuyamu ale podobná shoda není automatická. Tyto dvě kategorie mohou být rozpojené..."

Velká část Fukuyamovy knihy je věnována kritice amerického pocitu výlučnosti, neboli dle Fukuyamy přesvědčení, že "se Spojené státy liší od ostatních zemí a může se jim na rozdíl od ostatních mocností důvěřovat, že svoji vojenskou moc použijí spravedlivě a moudře."

"Názoru, že se Spojené státy na světové scéně chovají nesobecky, moc lidí nevěří. Jednak to z větší části není pravda a také to ani pravda být nemůže, mají-li američtí politikové dostát své odpovědnosti vůči americkému lidu,? píše Fukuyama. "Spojené státy jsou schopny velkorysého chování v poskytování globálních veřejných statků a nejvelkorysejší byly v případech, kdy panovala shoda mezi jejich ideály a vlastními zájmy. Ale USA jsou zároveň velmocí, jejíž některé zájmy se s poskytováním globálních veřejných statků neshodují." Fukuyama říká, že i nadále věří v nutnost šíření demokracie a svobody. Ale namísto svého někdejšího mesiášského neokonzervatismu je nyní zastáncem jakéhosi "realistického wilsoniánství", jež klade důraz na úzkou spolupráci se spojenci a na využívání mezinárodních institucí. Jak sám napsal: "Raději opustím označení neokonzervativec a pokusím se nastínit úplně jinou zahraniční politiku."


***

Francis Fukuyama: After the Neocons: America at the Crossroads

Vydalo nakladatelství Profile Books, Londýn, 2006, 192 strany

The Neoconservative Moment

Francis Fukuyama The National Interest, léto 2004, strany 57 - 68

The Neocon Who Isn't

Robert S. Boynton American Prospect, říjen 2005

The Inside Man

Perry Anderson The Nation, 24. dubna 2006

Autor: Brian Whitmore americký novinář

Převzato z Lidových novin. Link: http://lidovky.zpravy.cz/neokonzervativec-ktery-zbehl-dka-/ln_noviny.asp?c=A060603_000165_ln_noviny_sko&klic=213529&mes=060603_0

24. 5. 2006

Cesta do hlubin člověkovy duše

Následující článek pana Františka Houdka na svůj blog zavěšuji, protože z něho vyplývá něco, co mi dosud nebylo známo: totiž, že Freud s kolegou Josefem Breuerem už v roce 1895 popsali ve Studii o hysterii mechanismus, který přináší klientům terapie úlevu. Tento princip rozvedl o padesát pět let později L. Ron Hubbard jakožto princip abreakce. Na abreakci je založena tzv. hlubinná abreaktivní psychoterapie, laicky označovaná jako regresní terapii. Zatímco Freud neměl k dispozici zážitky z minulých životů, pracoval alespoň se sny, které stejně jako minulé životy dovolují pracovat s potlačovanými emocemi.
Mladá Fronta DNES, 06.05.2006: - FRANTIŠEK HOUDEK - str. 07

Cesta do hlubin člověkovy duše

Freudův objev hlubinné psychologie a její využití v medicíně vyžadovaly nesmírnou odvahu a vnitřní svobodu

Tím, v čem se mýlil, obohatil umění a tím, v čem měl pravdu, od základu proměnil psychologii a medicínu. Sigmund Freud, pocházející z moravského Příbora, ale jinak celoživotní Vídeňan, je dnes světovou celebritou. 150. výročí jeho narození slaví celý svět. Veřejnost ho zná jako autoritativního starce, avšak to už je jen odlesk někdejšího bořitele mýtů o výlučnosti člověka a div ne božskosti jeho duše.
"Chceme-li zvážit význam člověka pro jeho současníky, nesmíme jej posuzovat na konci kariéry, kdy všichni myslí jako on; naopak, musíme jej vidět v počátcích, kdy myslí jinak než ostatní,"
prohlásil jeden moudrý Francouz. Nuže, jak se stalo, že Freud začal myslet jinak než ostatní?
Odpověď leží už v jeho spisu Studie o hysterii z května 1895. Napsal ho se starším kolegou, ale hlavní slovo měl on. Je fascinující sledovat na jeho formulacích, jak úporně a poctivě, ale i omylně a užasle se mladý Freud prodíral nejnedostupnějšími houštinami lidské duše.


Nemoc jako balada

"Nebyl jsem vždy psychoterapeutem, naopak jsem byl vychován k lokálním diagnosám a elektrodiagnostice jako jiní neuropathologové a mne samotného se ještě zvlášť dotýká, že pathologické obrazy, které popisuji, se dají čísti jako novely a že postrádají, tak říkajíc, vážné ražby vědeckosti,"
konstatuje jakoby na omluvu, že se pouští na pole tak neexaktní, jako je psychoterapie. Studie o hysterii líčí případy pěti žen, u kterých se negativní zážitky z mládí zhmotnily do chorobných tělesných příznaků zvaných tehdy hysterie. Důvěryhodný, pozorně naslouchající a nezávisle přemýšlející Freud zjistil, že

"lokální diagnostika a elektrické reakce se při studiu hysterie právě neuplatňují, zatímco zevrubné vylíčení duševních pochodů, na jaké jsme zvyklí u básníků, mi dovoluje jaksi nahlédnouti, za současného použití několika málo psychologických vzorců, do vzniku hysterie. Takovéto pathologické obrazy chtějí být posuzovány jako psychiatrické, před těmi však mají jednu přednost, totiž úzký vztah mezi historií neduhu a symptomy nemoci."
Jinak řečeno, každá hysterie (obecně neuróza) je jiná podle toho, co a jak ji způsobilo. Pak také léčba nutně musí být individuální. Freudova terapie se zde vyvíjí od dříve již známého náhlého odreagování v hypnóze (tzv. katarze) až k jím objevené metodě v bdělém stavu vybavovaných volných asociací (co ve vytyčené oblasti vzpomínání slina na jazyk přinese). Freud přitom nešetří obrazy téměř básnickými. Takto popisuje výsledek:
"Nemocný svůj traumatický obraz smazává, jak jej vyjadřuje slovy... Jakmile to učiní, zmizí obraz, jako vykoupený duch dochází klidu."


Jen pro vyvolené

Zároveň Freud už tehdy zcela objektivně staví meze, které jeho metodu činí poměrně exkluzivní:
"Náš postup je pro lékaře namáhavý a vyžaduje spoustu času, předpokládá u něho velký zájem o psychologické děje, a přece také osobní účast s nemocným. Nemohu si představiti, že bych se dovedl vmysliti do duševního mechanismu hysterie u někoho, kdo by mi připadal sprostý a odporný, kdo by nebyl schopen při bližším seznámení vzbuditi lidské sympatie, zatímco mohu přece léčení tabetika (pokročilého syfilitika - pozn. red.) nebo rheumatika prováděti nezávisle na takovém osobním zalíbení. Také od nemocných se tu vyžadují neméně těžké podmínky. Pod jistou úrovní inteligence se postupu vůbec nedá použíti, každý příměsek slabomyslnosti jej neobyčejně ztěžuje."

Freud se musel vypořádat i s častými námitkami svých pacientů. Učinil tak způsobem, který platí dodnes a zdaleka nejen v psychoanalýze:
"Mnohokráte jsem musil od svých nemocných, když jsem jim sliboval pomoc nebo úlevu katharsní metodou, vyslechnouti námitku: Vždyť říkáte sám, že má choroba souvisí s mými poměry a osudy: na tom přece nemůžete nic změnit; jakým způsobem mi chcete pomoci? Na to jsem mohl odpověděti: Nepochybuji, že by osudu bylo zcela jistě snazší nežli mně vyléčiti vaši nemoc: přesvědčíte se však, že bude mnoho získáno, podaříli se nám proměniti vaši hysterickou bídu v obyčejné neštěstí. Tomu se s ozdravělým nervovým systémem budete moci lépe brániti."Za vším hledej sex

Zprvu si Freud myslel, že příčinou neuróz (včetně hysterie) jeho pacientek jsou jakékoli zážitky z dětství, které jdou člověku hrubě proti srsti. Ale pak spektrum možných příčin radikálně zúžil (to byla chyba, ale v dané situaci nemohl jinak). V závěrečné části Studií už píše:
"Nejprve se mi vnutilo poznání, že pokud je možno mluvit o příčině, pro kterou se neurosy získávají, je nutno hledat aetiologii (původ - pozn. red.) v momentech sexuálních."
Nejpravděpodobnějšími se mu jevily potlačované vzpomínky na sexuální zneužívání pacientek v dětství, o čemž poprvé veřejně přednášel v dubnu 1896.
Posléze však pochopil, že příběhy pacientek byly jejich fantaziemi odrážejícími nikoli perverzi dospělých, nýbrž erotické představy dětí včetně toho, co nazval oidipovským komplexem: syn nevědomky sexuálně tíhne k matce; otci coby sokovi přeje smrt, za což se bojí trestu (opačně to platí i pro druhé pohlaví).
Freud se o tom poprvé zmiňuje ve svém rukopise z května 1897. Navenek se však tato myšlenka dostává až v dopise příteli z října 1897:
"... každý byl ve své fantazii alespoň jednou Oidipem..."
Krok ke koncepci dětské sexuality a oidipovského komplexu byl patrně ten největší a nejobtížnější, jaký kdy Freud udělal.
Dva z pilířů klasické psychoanalýzy - existence nevědomí a jeho význam pro psychosomatiku (propojení duševna s tělesnem) a existence dětské sexuality coby přirozené etapy vývoje osobnosti - tedy Freud vystavěl v první polovině svého života. A položil už základy i pro třetí pilíř. V noci z 23. na 24. července 1895 se mu totiž zdál sen: Irmě se přitížilo po špatné injekci od doktora Otta.


Růžové sny

Irma byla Freudova pacientka, se kterou se mu psychoterapie moc nedařila, kolega Otto zase budil dojem, že Freudovi zazlívá špatný postup léčení. "Sen o Irmině injekci" byl vůbec první, který si Freud analyticky vyložil: znázorňoval pomstu Ottovi za jeho domnělou výčitku a Irmě za špatnou spolupráci s terapeutem.
V roce 1896 mu zemřel otec a truchlící Freud se svým snům začal věnovat systematicky. Rozebíral je technikou volných asociací a poznenáhlu dospěl k názoru, že sny, ta "královská cesta do nevědomí", mají význam jakéhosi šifrovaného plnění nevědomých přání (a to nejen u lidí, podle Freuda třeba prasata sní o žaludech, husy o kukuřici).
Později napsal:
"Psychoanalýza navrátila snu ten význam, který mu byl kdysi, za starých časů, všeobecně přiznáván, avšak zachází s ním jinak. Nespoléhá se na důvtip vykladače snů, nýbrž přenáší tento úkol z větší části na samotného snícího tím, že se jej vyptává na jeho asociace k jednotlivým prvkům snu."Proti všem i za všechny

Freudova kniha Výklad snů z konce roku 1899 se stala jeho nejvýznamnějším dílem - už proto, že byla iniciační hlubinněpsychologickou prací. Nebylo to však hned. Proč? Člověk z přelomu 19. a 20. století, opojený úspěchy vědy a techniky, si osoboval schopnost ovládat sebe sama jako celek, čili i ono případné nevědomí; a pokud to nefungovalo, problém prostě vytěsnil.
A teď jakýsi doktůrek, notabene Žid (tehdy přitěžující okolnost), tvrdí, že: Člověku nevládne rozum, ale nevědomé pudy. Pudům vládne sex. Sex vládne už kojenci (který si ho s věkem pouze uvědomuje). Inu, odvaha má různé podoby. Ta Freudova lidstvo konečně osvobodila od čtyřsetletého descartesovského oddělení duše od těla a dala vznik psychosomatické medicíně, která má v dnešní stresuplné době velkou budoucnost. Freud byl po Koperníkovi a Darwinovi třetím myslitelem, který člověka nasměroval z piedestalu sebepřeceňování zpátky do lůna přírody. Ne nadarmo konstatoval:
"Lidská přirozenost musela vydržet velké potupy své naivní sebelásky."
Slova mužná i prorocká.

30. 4. 2006

Týden.cz: Vzhůru do nevědomí

Zavěšuji na svůj blog článek, který mi otevřel oči a poněkud mne nadzvednul. Jsem zastáncem alternativních terapeutických metod, mezi nimi v první řadě regresní terapie. Následující článek ukazuje, jaká soda je z hlediska času a peněz klasická psychoterapie. Navíc v podstatě nepřístupná záležitost díky - domnívám se, že účelově - restriktivním pravidlům vyhrazená jen skupině vyvolených. Posuďte sami ...Vzhůru do nevědomí

Skrze nás žijí nepoznané a nekontrolované síly. Žádný člověk není pánem, jeho já je služebníkem a pánem je nevědomí. To jsou slova Sigmunda Freuda. Od narození otce psychoanalýzy uplyne šestého května sto padesát let. Jeho učení si získalo stoupence v Evropě i zámoří. V Československu mělo výrazné odpůrce nejen za komunismu, ale i v dobách první republiky. První psychoanalytická klinika na českém území vznikla až letos.

Když jsem si coby slušná dívka z malého města připustila, že mám sexuální fantazie, rozdejchávala jsem to celý týden. Dnes už je tabuizovaných témat minimum, vzpomíná čtyřicetiletá tlumočnice Zuzana Jarešová na konec osmdesátých let minulého století, kdy pravidelně docházela na psychoanalýzu. Freudovo převratné učení se tehdy netěšilo přízni úřadů: setkání s pacienty, výcvik budoucích analytiků a odborné semináře se proto odehrávaly potají, v soukromých bytech. "Nemohli jsme publikovat a kontakty se zahraničím byly minimální," říká Jiří Kocourek, psycholog a soudní znalec, který psychoanalýze zasvětil více než třicet let.


Na pohovce

Poznávacím znakem a symbolem psychoanalýzy je pohovka. Obrázek sofa, na němž lehávali Freudovi pacienti, má ve své pracovně snad každý psychoanalytik. Proč vlastně pacient na pohovku uléhá? "Když ležíte, vaše nitro se lépe otevře. Je to optimální situace pro celkovou relaxaci. Pacient musí říkat vše, co se mu honí myslí. I ty nejniternější prožitky a emoce, které by si jinak nedovolil vyjádřit," vysvětluje Kocourek.
Poloha vleže na pohovce však není nutností, existují pacienti, kteří potřebují mít osobní kontakt tváří v tvář nebo v některých případech dokonce držet psychoanalytika za ruku.
"Ze začátku mi to připadalo divné. Přišla jsem do cizího prostoru a lehla si na pohovku. Psychoanalytik mi seděl za hlavou, neviděla jsem na něho a nevěděla, jestli spí, jí, nebo mě poslouchá," líčí Zuzana Jarešová dojmy z psychoanalytických "ležení" v éře totality. Za hodinu tehdy platila dvě stě korun a na analýzu docházela tři roky, jednou až dvakrát týdně. Celkem tedy do své duše investovala kolem padesáti tisíc korun. S psychoanalýzou začala nejen kvůli svým problémům, skrytá zákoutí lidského nevědomí ji lákala také proto, že studovala psychologii. Nakonec však od plánu stát se psychoanalytičkou upustila. "Vadilo mi, že psychoanalýza redukuje člověka na produkt pudů a vnitřních hnutí. Chyběl mi důraz na světlejší stránku duše." Světlých okamžiků ve Freudově teorii opravdu příliš není. Celou společnost pojímá jako represivní systém, který zabraňuje ukájení pohlavního pudu a pudu smrti, což vede k potlačení naší psychické energie. Proto je podle Freuda každý člověk víceméně neurotický.
"Čím je společnost civilizovanější, tím větší potlačení pudů požaduje, a čím větší je potlačení, tím horší jsou sny, přeřeknutí, vtipy a neurózy," píše o Freudovi americký filozof a psycholog Harry K. Wells v knize Freud a Pavlov.
Přesto se Jarešová naučila díky psychoanalýze lépe vnímat svůj vnitřní život, uvědomit si samu sebe a žít v souladu se svou duší. Často si také připomínala slova Freudova žáka Carla Gustava Junga: "Analyzovat se můžete, jak chcete, ale pokud se v reálném životě chováte jako prase, vaše potíže nezmizí."


Dlouhá a drahá

Po roce 1989 vystoupila československá psychoanalýza z poloilegální dřímoty. Vznikla Česká psychoanalytická společnost (ČPS), jež je součástí Mezinárodní psychoanalytické asociace. Dnes má ČPS okolo třiceti členů a zhruba stejný počet kandidátů, kteří procházejí náročným výcvikem.
Chce-li se absolvent psychologie nebo psychiatrie stát psychoanalytikem, musí se sám podrobit analýze (alespoň čtyřikrát týdně, v celkovém rozsahu 600 hodin), kterou vede tréninkový analytik. Dále musí složit písemné zkoušky a mít dva pacienty, jejichž analýza má trvat minimálně tři sta hodin opět ve frekvenci čtyřikrát týdně. Kandidáta kontrolují dva nezávislí supervizoři, s nimiž případy pacientů konzultuje. Nakonec musí před plénem ČPS obhájit případy, které analyzoval, a pokud ho tréninkoví analytici doporučí, stává se psychoanalytikem a členem ČPS. Celá tato procedura trvá obvykle osm let a stojí kandidáta několik set tisíc korun.
Zatímco před rokem 1989 platila Zuzana Jarešová dvě stě korun za hodinu, dnes stojí hodina okolo šesti set korun a více. Klasická psychoanalýza musí probíhat třikrát až pětkrát týdně několik let. Zájemce tedy musí počítat s částkou vyšší než sto tisíc korun na rok. Častěji se proto setkáme s jakousi "odlehčenou formou" psychoanalýzy, takzvanou psychoanalytickou psychoterapií, která probíhá ve skupině jednou až dvakrát týdně a trvá rok či dva.
Doposud léčili psychoanalytici pacienty v soukromých ordinacích. Letos v březnu otevřel Kocourek s kolegy Psychoanalytickou kliniku v Opočně. Za týden skupinové psychoanalytické psychoterapie včetně ubytování tam pacient zaplatí deset tisíc korun, doporučený pobyt je alespoň čtyři týdny ročně. "Zájemce máme nejenom z vyšších vrstev, ale i ze středních. Kupodivu nejsou hlavním problémem peníze, ale čas," říká Kocourek. Pacienti platili nezanedbatelné sumy už za Freuda. Byla to dokonce povinnost a i ti, kdo měli málo, museli vydávat částky, které jim znatelně zasáhly do rozpočtu. "Je to pro pacienta motivační faktor. Ve skutečnosti to ale nejsou tak velké peníze, když vezmete v úvahu, jak dlouho trvá výcvik a kolik do něho musí psychoanalytik investovat. Psychoanalýza navíc není hrazena pojišťovnou. Na rozdíl od Západu, kde se platí sto eur na hodinu, jsme relativně levní," říká Kocourek.
Proč psychoanalýza a její výcvik trvají tak dlouho? "Lidská osobnost se formuje mnoho let. Má-li se změnit, je to běh na dlouhou trať. Většina změn probíhá v nevědomí, a proto je práce s nevědomím tak důležitá," vysvětluje psychoanalytik Michael Šebek, který o vlastní analýze, která i s výcvikem trvala osm let, říká, že to byla nejlepší investice jeho života. "Do psychoanalýzy jsem vstoupil ve čtyřiadvaceti letech, skončil ve dvaatřiceti a dozrál jsem jako muž. Je to metoda, která kultivuje a rozvíjí člověka."


Elitní klub

I dnes je v Česku psychoanalýza stále poněkud na okraji. Někteří psychoanalytici to vysvětlují mimo jiné tím, že česká mentalita byla už za první republiky antisemitská a hleděla na "židovskou vědu" s podezřením (viz Labilní židovská mysl). Toto stigma nedůvěryhodnosti se v éře komunismu udrželo a přežívá podle psychoanalytiků dodnes. Bylo by nejspíš obtížné dokázat, zda mají výtky k psychoanalýze stále rasový podtext; mnohem častěji jsou psychoanalytici kritizováni proto, že tvoří poněkud exkluzivní, málo přístupné společenství. "Ano, psychoanalýza je intenzivní léčba trvající několik let, což si nemůže dovolit každý," říká Šebek. Jeho kolega Kocourek dodává: "Svým způsobem jsme elitní klub, protože máme svá uzavřená setkání podobně jako jiné odborné společnosti. Zprvu jsme se otevřeli i laikům, ale oni bez vlastní zkušenosti a znalostí ,věcem? málo rozuměli."
Pořád se najde mnoho lidí, kteří vnímají psychoanalýzu jen jako oblast zabývající se sexuálním životem. "Občas se setkávám s názorem, že je psychoanalýza překonaná a řeší jen sexualitu, což není pravda," zdůrazňuje Kocourek. Sexualita je podle něho jen jedním z několika hlavních témat psychoanalýzy. Těmi dalšími jsou agresivita, vztah k vlastnímu já a vztah k nevědomí (například snům). "Psychoanalýza pomáhá lidem k tomu, aby se naučili být k sobě pravdiví. Téma sexuality bylo klasické pro prudérní a postviktoriánskou Vídeň, kdy sex a tělo byly tabuizovány. Devadesát procent Freudových pacientek byly ženy, které někdy ani nevěděly, co vše obnáší sexuální styk," vysvětluje Kocourek, podle něhož za posledních padesát let přibylo mužských pacientů, takže dnes jsou vůči ženám v poměru čtyřicet ku šedesáti. Za Freuda trvala psychoanalýza obvykle jen několik týdnů, dnes zabere několik let. Také postupy se měnily. Freud pracoval se sugescí a manipulací. V začátcích používal hypnózu, z níž se psychoanalýza vyvinula. Dnes už se tyto metody nepoužívají. Ještě za Freudova života se s jeho učením rozešli významní žáci Carl Gustav Jung a Alfred Adler, kteří vypracovali vlastní metody. Po Freudově smrti se psychoanalýza vydala různými směry, ale později se všechny teorie opět sblížily a rozvíjely se společně. Přestože Freudova věda má dnes zastánce nejen v Evropě a Spojených státech, ale také v Jižní Americe a Asii, odjakživa měla i své odpůrce. Mnozí špičoví intelektuálové ji odmítali brát vážně. Například rakouský filozof Karl Popper ji nazval pseudovědou. "Když jdete k psychoanalytikovi, který vás léčí, a vy se cítíte lépe, řekne: Vidíte, jak to funguje, už se cítíte lépe. Jestliže se ale cítíte hůře a nechcete pokračovat v léčbě, řekne: Jste v předpokládaném stadiu odporu, což ukazuje, že se vše vyvíjí správným směrem," parafrázoval Popperův postoj psycholog Cyril Höschl v časopise Dějiny a současnost.
Podle psychoanalytika Šebka spočívají kritické postoje k Freudově nauce také v tom, že je pro mnoho lidí obtížné přijmout pudový základ svého bytí. "Strach z nevědomí je u člověka silný. Lidé se bojí svých skrytých sil a mají proč."

Autorkou článku je Kristina Wanatowiczová
Čtěte www.tyden.cz

28. 4. 2006

Mimozemské civilizace a lidská genetika


Zvěřejněním následujícího textu riskuji, že budu mnohými z vás pokládán za člověka s pochybnými zájmy. Jedině přečtení textu vám ale dovolí pochopit, proč jsem se vydal na tak tenký led ...


Civilizace Orionu - Konflikt

Mohli bychom také začít s polarizovaným hlediskem. Začneme s civilizací nazývanou Orion - která je jak zjistíte z vaši úrovně Země. Trochu si popovídáme o tom, jak vás jejich společenská struktura ovlivňuje na Zemi v současné době. Pochopme, že tyto zvláštní civilizace,o kterých mluvíme, reprezentují buď vaše fyzické prapředky nebo energie prapředků. Jsou to energie, systémy víry, kterým jste vy tak civilizace byli vystaveni během dětství jako druh. Jak víte, jakoukoliv energii, které jste vystaveni jako malé dítě, máte možnost si převzít do dospělosti. Tak začněme s Orionem.

V podstatě vám nastíníme filosofie Orionské civilizace. Jako první ze všeho, Orionská civilizace se opírala o myšlenku konfliktu. Byli jednou z oblastí vaší galaktické rodiny, která se angažovala o vyřešení polarity a nebo konfliktu. Obecná dynamika je následující: Impérium bylo dominantní silou Orionské civilizace. Toto Impérium převzalo na sebe zodpovědnost za své občany. Ta odpovědnost často znamenala, že použili sílu a jiné metody - snad jste si pomysleli, že to nemá v sobě mnoho poctivosti a čestnosti. Pro ty z vás kteří, sledují trilogii Hvězdné války, filmové Impérium je mateřská školka ve srovnání se skutečným vyjádřením energie Impéria v Orionské civilizace.


Impérium versus Černá liga "Stalemate"

Tak - Máte živé jedince Impéria, máte jednotlivce, kteří byli poddanými Impéria a máte velmi rozšířenou podzemní skupinu, která se vzepřela Impériu, kteří jsou bojovníci za svobodu. Tyto jedince nazývali Černou ligou. "Černou" není míněno nic negativního, jednoduše to reprezentuje myšlenku absorpce a zůstat skrytý - nechtěli být odhaleni. Kdyby byli odhaleni, sprovodili by je ze světa. Tak se můžete dívat na dynamičnost. Tito odpůrci bojovali s Impériem a oba - odpůrci i Impérium - používali ty samé metody, kterými realizovali svoje tužby. Zabralo jim velmi, velmi dlouhou dobu pochopit, že všechno co dělali, bylo udržet rovnováhu skrze množství negativity každé skupiny, rozmístěné na ostatní. Tak to je obecná dynamika Orionské civilizace.

Mnozí z vás na Zemi, vtělené dění, máte spojení s Orionskou civilizací a přišli jste sem, aby jste prolomili jisté cykly, jisté modely konfliktu. Země byla místem, kam jste mohli přijít, ztratit svoji identitu nebo svoji paměť na Orion a začít znovu. Představa ztráty vaší paměti bylo opravdu něco, co pracovalo spíše pro vás než proti vám, protože pokud by zůstala vaše celá paměť nedotčená, některé vzpomínky (speciálně Orionské vzpomínky) by byly docela intenzivní, což mírně řečeno, by mohlo některým z vás nahnat "hrůzu".


Monogamní vztahy na Orionu

Nyní si povídejme o vztazích v Orionské civilizaci. Zjistíte, že povaha osobních vztahu v jakékoli společnosti je produktem hybné síly (dynamiky) společnosti - vaší civilizace nevyjímaje.

To znamená, že vztahy na Orionu byly produktem jejich dynamiky konfliktu. Tak si můžete představit, že Orionské vztahy byly v jistém smyslu velmi, velmi intenzivní. Na Orionu mají to, co bychom mohli nazvat monogamií, ačkoliv je to jiné od monogamie, kterou máte ve vašem světě. Orioňané se spojovali pro život. Vztah mezi Orioňany a jejich partnery je důležitost číslo jedna v celém životě jedince. Je to kvůli sociální dynamice v Orionském systému.

Dynamický vztah je primárně vztahem Černé ligy (odbojové skupiny), protože to je ta energie, s kterou vy na Zemi, alespoň nyní, nejvíce rezonujete.

Když je Orioňan teenagerem v pubertě, mají již venku svoji anténu, aby našla partnera, ale to není nezbytně nutné na vaší planetě. Je to poznání - okamžité poznání - když se dvě osoby, které se mají spojit, spolu sejdou, a není žádných pochyb o tomto úsudku. Během doby, kdy se hledá partner, neexistuje (použiji hovorový význam) spát kde s kým. Pro Orioňana platí, že nedojde k vzrušení s někým, kdo není jejich partnerem. Tak, když se konečně najde partner, přijde vzrušení, protože osoba je jejich partnerem. Ve vaší civilizaci jste přitahováni někým a pak se rozhodujete zda ho zvolíte za svého partnera či nikoliv. To je ten opak.

Je to ze zcela specifického důvodu, vzešlého z konfliktu jejich civilizace: Učili se tisíce let nedůvěřovat. Velmi často ostatní síly pronikají jejich realitou, a tak se naučili nedovolit si být přístupní - kromě jedinců, kteří jsou jim velmi, velmi blízcí. Partner je doslova jedinou osobou, které poskytují naprostou náchylnost. To je, proč je vzruší pouze partner - protože oni si nemohou dovolit být ochotni podlehnout někomu dalšímu. To je za tou dynamickou energii, která vztah tvoří.


Náhradníci

Tak, ptáte se, je tam cizoložnictví v tom Orionském systému? Záleží na definici cizoložnictví. To není "plížení se kolem." Odpovědí není ani to, že se to nehodí k Orionské filosofii, kvůli jejich nepřístupnosti. Ale jestliže někdo musí vyjet za posláním nebo odcestovat od partnera, očekává se od každého z partnerů, že přijme náhradníka. Když si jeden vybere náhradníka v Orionké civilizaci, je to velká pocta a privilegium. Neexistuje konkurence mezi náhradníky a prvořadými partnery. Opět, veškerá dynamika je výsledkem struktury jejich společnosti. Když jste vybráni jako náhradník - a vybrali jste si být náhradníkem, protože to má být oboustranné - je tam domluva, že náhradní vztah je dočasný. Účelem tohoto náhradního vztahu je uskutečnění energie skrze sexualitu, ale také skrze nesexuální intimitu, aby se realizovala energie konfliktu a emocionální energie. Můžete vidět ucelený projev vztahů, který by byl možná z vašeho pohledu trochu omezující, ale z jejich pohledu nesmírně uspokojující.

Vznikly také případy skupinového manželství, které byly obvykle dočasné. Jestliže byl například jeden z partnerů zabit, jiný pár směl poskytnout dočasně přístřeší partnerovi, který zbyl, jednajíc jako náhradníci, do té doby než si najde dalšího partnera. Ale obecně se mluví, že tam je mnoho přísnosti. Nepřišli na to, jak být spokojení, pokud jde o jejich civilizaci.

Jednu věc, kterou bychom zde chtěli říct, která také poukazuje na rozdílnost mezi vámi a Orioňany je, že Orioňané nemají ponětí o sexuální fantazii. Jsou nesmírně disciplinovaní ve svém způsobu myšlení. Kvůli tomu potlačují fantasii, zkrátka pro fantazii nežijí. Představa v tom smyslu, že někoho vidíte kráčet dolů po silnici, neexistuje. To je "neukázněná myšlenka." Eóny let se stávali čím dál více ukázněnými a tento druh myšlenek byl jednoduše méně a méně potřebný. Takže nejbližší představa "fantazie" na Orionu vypadá asi takto: žena přemýšlí o tom, kdy přijde domů manžel, přemýšlí o tom, jak to bude hezké, až ji vezme kolem ramen atd. Jakákoli fantazie nebo myšlenka na intimnější projev může být vyjádřena pouze - dokonce i myšlenkou - směrem ke svému druhovi. Není to nic co by je zneužívalo nebo utlačovalo. Je to jednoduše cesta, po které kráčí.


Zastavme se na pár minut, abychom se zeptali, zda není něco, co byste chtěli okomentovat nebo se na něco zeptat:

Otázka: Je to zcela kulturní záležitost? Nebo je to na chvíli zakódováno v jejich genetice?

Ano, je to na určitou dobu zakódováno v jejich genetice. Zkušenost mění genetiku. Tak by to záleželo na kterém období. Orionská civilizace existovala mnoho, mnoho tisíce let dlouho, tak by záleželo o které éře mluvíme a jak byla geneticky kódována. Během doby intenzivního konfliktu, dříve než byl konflikt vyřešen, bylo mnoho genetických změn. Když byl konflikt nakonec vyřešen a oni se museli naučit žít odlišně, začali přemýšlet i o jiných způsobech, jak vyjádřit svůj vztah. Ale bylo to velmi složité. Jelikož neměli ponětí o fantazii mimo rámec partnerů, pohybovali se velmi pomalu. Ale, ano, je to nakonec geneticky kódováno.

Otázka: A co jejich žlázový systém a způsob jak reagovat na stress? Jakým způsobem reagují na svoji sexualitu; jak u nich dochází k vzrušení?

Mluvili jsme o tom již v minulosti a Akbar poskytl informace v knize. V podstatě jsou tři různé druhy sexuálního vyjádření, které Orioňané využívají v kontaktu se svými partnery. Rozmnožování; výměna intimností; a další je vyjádření sexuality podobou syrové energie. Když jste pod tlakem, je to způsob jak stres potlačit.

Otázka: Přemýšlel jsem o tom jak se museli naučit kontrolovat svoje stresové reakce kvůli konfliktu.

Na moment - není to kontrola - je to jejich druhá přirozenost. Nyní, těm z vás, kterým je důvěrně známý scénář Star Treku, přirovnáme význam Vulkunu. Vulkán potlačuje; bere sílu aby potlačil emoce. Orioňané se dostali k bodu, kdy nejsou již utlačováni. Vytvořili nové vedení, aby k nim mohla prostupovat energie naplněná emocemi. Je vedena skrze disciplinu a uskutečňována skrze sexualitu. To je to, proč primární důležitost hraje to, že každý Orioňan má svého partnera.

Na vaší planetě máte kombinaci sexuálních postojů - něco z Orionu a něco od dalších civilizací. Ale zjistíte, že v historii vaší planety, během válečné doby, míra sňatků vzrůstá. Nevíme jestli jste to studovali na váší planetě nebo ne, ale zjistíte, že partnerské vztahy se stávaly velmi důležité právě v době válek. Má to souvislost s tím, o čem mluvíme, o pohledu na prostupování určitých primárních energií. Tak jestliže někdo z vás si to přeje prozkoumat dál, bádejte . Nemusíte být ale tak disciplinovaní. Například sledujte dobu míru, věci vypadají jinak, protože zde existují jiné cesty prostupů energie.
Plejádská civilizace - Pozitivita


Budeme pokračovat další civilizací - Plejádskou civilizací. Je to opačná energie s porovnání s Orionskou civilizací. Metodologie vztahů a sexuality Orioňanů byly podpořeny jejich životními podmínkami. V dávné Plejádské minulosti, Plejáďané toužili po udržení positivní energie ve své realitě. V té chvíli nechápali, jak moc je vitální negativní energie důležitá při jejich vyrovnávání a nasměrování. Tak se soustředili na potlačení negativity. Vzhledem k zaměření se na positivitu, mnoho jejich struktur vztahu, jejich víry (co se týče vztahů) a sexuality pochází z touhy, nedívat se a neprozkoumávat negativitu. Zatímco Orioňané byli velmi zkostnatělí a velmi disciplinovaní ve vyjadřování svých emocí a náklonnosti, Plejáďané jsou daleko více otevření a v souladu se svými pozitivními emocemi.


Monogamie dnešní doby

Existují základní vztahy v Plejádském systému - to, co bychom mohli nazvat manželstvím, jeden na jednoho, ale je to trochu odlišné od toho, co máte na vaší Zemi. Mají obřady, ale když slibují svoji lásku osobě, nezavazují se svojí láskou pro budoucnost. Oni slibují a slaví svoji lásku v tom určitém okamžiku. To vychovává mnoho nejistoty v některých jedincích , mluvíme o tom, protože mnoho jedinců na vaší planetě touží po jistotě, mít někoho o němž víte, že tu bude, až vám bude 80 let a budete v houpacím křesle. Ale jak víte ze statistik na vaší planetě, sliby u oltáře to nezaručují. Co Plejáďané dělají, je pochopit spontánnost a emoce v tom určitém momentě. - tak si vybírají, žít svoje životy. Měli bychom vzít v úvahu, že jsou nemonogamní podle vaší definice monogamnosti. Z jejich definice monogamie ( a oni mají tak trochu zvrácenou definici), oni jsou monogamní v určitém momentě. Osoba s kterou jsou právě teď, je pouze osobou s kterou jsou energeticky. To je jejich názor na monogamii.

Když jste v Plejádské civilizaci, vyjádření lásky a sexuality "právě teď" je doslova tak kompletní a vyrovnané a ucelené, že neexistuje potřeba se vázat k další osobě a ?vláčet? se spolu až na věčnost. Jelikož oni jsou zcela a kompletně navzájem propojeni, cítí jistotu - v sobě i ve svém vyjadřování sexuality.

Jsou tam také manželské skupiny, což byste nazvali na vaší planetě "mnohověrností", která pouze přebírá myšlenku monogamie a rozšiřujíc ji tak, že místo dvou lidí jsou tam, tři nebo více osob. Manželské celky jsou velmi milující, velmi propojené, velmi oddané k druhým. Není nutné zmiňovat, že nežijí s jednou osobou nebo nemají manželský vztah s jedinou osobou. Rozdíl je, že ihned pochopí, kdy je čas se přestěhovat. Když jste u vás ve vztahu a cítíte, že je čas opustit vztah a jdete za partnerem a řeknete mu to, partner je docela často zraněný, a pokouší se vás zavřít na závoru, ukazuje svoji bolest atd. Avšak na vaší planetě, když jeden z vás cítí, že se vzájemné vztahy změnily, máte oba dva 100% času. Je to jen to, že jedna osoba to nemůže poznat nebo žije v jejich vlastním modelu stvoření a nevidí, co se doopravdy stalo. To se právě teď mění, jelikož všichni z vás se zavazujete ke svému vlastnímu osobnímu růstu. Jestliže žena v Plejádském systému přijde domů a řekne: "To je pro mne absolutně nádherný, naplňující vztah. Právě cítím, že je pro mne čas jít na jinou stranu planety abych mohla dělat něco dalšího." Dochází zde k úplnému porozumění, úplnému respektu bez jakékoli osobní bolesti ze strany jiné osoby. Poznají chvíli, kdy má nastat odloučení.. To dovoluje vztahům, aby byly velmi proměnlivé a sexuální energie v rámci partnerů není svírána a blokována, ale prostupuje jejich celým tělem a životy.

Zajímavý kontrast je, že Orioňané nevyjadřují sexualitu v každodenním životě. Projevují svoji sexualitu pouze v případech, kdy jsou se svými partnery - v jistém předepsaném období. Plejáďané dovolují své sexuální energii šířit se každým ?pórem? svého života. Tak pokud jste spojeni s Plejáďanem, můžete pocítit mnoho smyslné energie pocházející z jejich bytí. Oni nedělají rozdíl mezi smyslností nebo sexualitou a životem. Smyslnost nebo sexualita je pro ně život; je to úplné a energie plně proniká jejich podstatou. Tato filosofie, vnesená do jejich společnosti, odráží strukturu jejich vztahů.

Otázka: Jaká je definice monogamie?

Na které planetě?

Otázka: Z definic, které na které jsem se díval, si myslím o monogamii, že se tím rozumí, že jedinec není sexuálně angažován jenom k jedné osobě. Definice ani nic neříkají o sexu.

Stephan včera řekl něco velmi zajímavého o pravdivé monogamii. Že většina lidí na Zemi nepraktikuje opravdovou monogamii. Řekl, že mnoho z vás staví na rozhodnutí být monogamní v nejistotě - okamžiku a budoucnosti - strachu a neochotě udělat, o čem si myslíte, že je správné. Kvůli vašim rodinným a sociální podmínkám. A to není přesvědčivá volba pro monogamii. Ne že by se to tady nedělo - děje - ale když se to stane na těchto základech, jsou zde problémy.


Vymezení monogamie

Definice monogamie ve vaší společnosti je - dva lidé zavázaní jeden druhému, nemající sexuální vztah s další osobou. My bychom řekli, že opravdová monogamie je, když dva lidé si vyberou, aby podstata vyjádřeného vzrušení nebo ochoty hrála pro osobní růst partnera. Když je monogamie vybrána vědomě, místo zapírání něčeho dalšího (o čemž se právě bavíme), byla by tím vyjádřena opravdová monogamie, vědomý výběr. Ve vaší společnosti jsou jednici, kteří si vybírají monogamii pro další důvody. Když jste v monogamním vztahu, je to velmi, velmi bezpečné, jste zvyklí na partnera, nemusíte čelit jistým otázkám, jistým obavám, a můžete přistupovat ke svému životu a zaměřovat svoji sexualitu do velmi úzkého pohledu, tak jako Orioňané. Jestliže si nevyberete rozšířit svůj pohled za strach, tak - pak je to pravdivá monogamie nebo si vybíráte strach? Již víte, že mnoho lidí na vaší planetě si vybrali monogamii a přesto, kolik jich ve skutečnosti má mimomanželský vztah? Mimomanželským vztahem si nevybrali opravdovou monogamii. Mimomanželské vztahy vás nestimulují k vědomé, hluboké úrovni. Pravá monogamie, by byla spíše zálibou Orioňanů, když je to vlastně to, co je povzbuzuje.

Nechtěli jsme o tom již dnes večer mluvit, ale do té doby, co jsme otevřeli ústa, říkáme že budeme končit.

Jelikož ve vaší společnosti vědomí stoupá, budete schopni si vědomě vybírat. Budete schopni si vybírat, zda si chcete zvolit monogamii za účelem růstu nebo za účelem hledání strachu nebo zavření jistoty na "petlici." Jak vaše vědomí roste, struktury vztahů se začnou měnit. To je to, co se právě děje. Mnozí z vás sledují, že počet rozvodů stále stoupá. To není proto, že se vaší společnosti objevily nemoc a jiné hrozné věci; je to proto, že struktura vztahů se na planetě mění. Tak běhejte kolem, přeměňujte se, ať vidíte jak to dobře funguje, zjistěte co je uvnitř vás za pravdu. Pro Plejáďany není vnitřní pravdou potlačit sexuální energii, ale právě ji procítit, protože mají partnera. Partner nemá strach projevit svou sexualitu svému partneru. V Plejádské civilizaci neexistuje strach nebo negativita v sexuálním projevu.

Žádná z těchto civilizací není lepší než vaše. Jsou prostě jiné. Nesete je v sobě, neboť oni jsou vašimi energetickými praotci, kteří vás mnohému naučili. Ale ani žádný z jejich projevů není lepší. Důležité je, abychom řekli toto, vy na Zemi dosáhnete systému vztahů, který pro vás bude perfektní. Konečně, který systém v sobě nenese odmítnutí, nebude mít bolest a strach, ale - bude jeden, který se zrodí z určitého typu prostředí, aby jste vy vyrostli jako jeho představitelé. To pracuje pro vás.

Právě nyní nevíte jakým směrem se dát, nevíte jak na to. Ale již to začínáte tvořit. Je to velmi důležité, co jsme to řekli. Tak když mluvíme o sexualitě vaší galaktické rodiny, dáváme vám trošky a kousky z toho, kdo jste, co je uvnitř vás, abyste si mohli vybrat, zda je chcete přijmout nebo ne, zda se od nich chcete učit a vytvořit něco pro sebe. Není zde nikdo lepší, na lepší úrovni. Je to jednoduše věc výběru.Nemoci, následek potlačení negativity


Otázka: Mají Plejáďané AIDS? Vytvořili AIDS?

Velmi dobrá otázka! Dříve jsme již trochu mluvili o prostředí, v kterém se Plejáďané narodili a kde se potlačovala negativita. V dávné Plejádské historii bylo období, kdy tak potlačovali negativitu, že to muselo pomalu jít na úkor ostatních věcí. Již více nebyli schopni , aby si v sobě za těchto podmínek udrželi zdraví. Onemocněli nemocí, která je velmi podobná vaší nemoci AIDS. Poučení bylo, že když nejsou upřímní sami k sobě, když ve svém životě nepropojí pozitivní s negativním a nepoužijí to pro růst, když odmítají a potlačují, způsobuje to dysfunkce a nemoci v jejich společnosti. Ale vraťme se k otázce, ano, měli podobnou nemoc. Byl to zcela produkt toho, co potlačovali.


AIDS, Potlačení sexuality

Problém AIDS má na vaší planetě mnoho, mnoho rozměrů. Nyní jsme si vybrali mluvit o tom, že konec konců důvod, proč se to přihodilo na vaší planetě svědčí o potlačení sexuality vaší vlastní a ostatních. Chápeme, že není nutná pohlavní nemoc. Pokud lidé mluví o AIDS, první věc co je napadne??Sex! Tak se došlo pouze na první stupeň (je toho zde daleko více).Je to způsob jak prověřit vaše sexuální předpoklady, pochopit, kde vaše strachy a hněv a bolest leží, a uvolnit to. AIDS a rakovina. Více než jakékoliv jiné nemoci, které máte na planetě, jsou přímo spojeny s vaším stavem emocionality. Je zde mnoho lidí, kteří si vybrali manifestovat virus AIDS jako symbol pro váš svět místo způsobu, aby vypouštěli energii. Ale každá osoba, která to manifestuje, dělá pro vaši planetu velmi obrovskou službu, protože dávají vaší planetě možnost uzdravit sebe na velmi, velmi hlubokých úrovních - úrovně které jste si před tím nepřáli vidět, a právě v posledních padesáti letech jste si dovolili začít se dívat.

Otázka: Mluvili jste o Plejáďanech, kteří byli schopni se rozejít svobodně, volně. Kvůli naší neschopnosti čas od času jasně vidět naše jednání - cítíme-li že by vztah mohl skončit, jak můžeme říct jestli náš pocit potřeby se rozejít je egem vytvořená věc ze strachu a naše uvažování o rozchodu je vyřešením, nebo zda je to opravdové vzrušení.


Odchod

Cesta, jak objevit vaše motivace, jež vás vedou k opuštění vztahu, je zkouškou toku vašeho života. Například, pokud chcete opustit vaši ženu nebo manžela a je to pro vás velmi jednoduché udělat - má to význam jako dostat práci na druhé straně města - nebo věc se má takto - chystáte se najít motivaci protože existuje jakási potřeba růstu a vy následujete tuto cestu. Pokud se snažíte odejít a je to velmi těžké - nestane se, aby vám okolnosti pomohli při odchodu, tam chybí "proudění" - pak přijdete na to, že něco nevidíte. Něco potřebujete, aby se vyřešilo, co buď pročistí energie k tomu, abyste mohli odejít nebo je pročistí tak, že zůstanete. Je to věc odporu a proudění. Když existuje odpor, prověř své pohnutky. Když věci plynou, přemýšlej o svém postupu vpřed.

Otázka: Oddělení není nikdy řešením, tak když jsi mluvil o tom, že Plejáďané ukončí vztah a odstěhují se k někomu jinému, nevytváří vůbec oddělení.

Správně. Když mají vztah, chápou svoji celistvost každý sám za sebe, ale také vystupují spolu dohromady jako jedno bytí. Pochopili, že když se oddělí, jsou odděleny do dvou celků místo polovin. Důvod toho, proč k tomu došli je, že uznali, že ten druhý je zcela, absolutně reflexí jich samých. Oni jsou zrcadlovým obrazem sebe samých. Ve vztahu existuje dohoda mezi 2 lidmi, kteří jsou spolu, že budou podporovat svůj osobní růst a pomáhat růstu ostatních lidí - to je partnerský vztah. Neexistuje soutěživost, tendence vyklouznout z něčeho nebo se zbavit druhého člověka. Tak když se oddělí, oddělí se do dvou celků místo dvou půlek.

Vztahy na vaší planetě často vypadají tak, že jedna polovina se sloučí s druhou polovinou; když jste ve vztahu, jste celkem. Pokud opravdu cítíte tuto cestu uvnitř, pak když se rozdělujete, oddělíte se jako polovina osoby a budete hledat jinou půlku, abyste utvořili celek. Nebudete schopni najít celou osobu, protože myšlenka bytí jednoho a poloviny je trochu příliš. Pouze si malujete, že to tak je, že to jste vy. Hledáte polovinu. To je, proč jste odděleni a vztahy jsou nekompletní. Každá osoba se cítí neúplná sama v sobě, tak hledají další polovinu, aby byli kompletní a cyklus mohl pokračovat. Pochopili jste?

Otázka: Ano. Takže takový výraz ?Rád bych potkal svoji lepší polovinu.? nemohu použít. Stejně, to nikdo nemyslí opravdu vážně, když to řekne.

Děkuji. Komentáře nebo otázky?

Otázka: Mám dvě otázky. Jedna se týká aktuálního fyzického projevu sexuálního aktu. Jsou rozděleni na muže a ženu, jako my?Anatomie pohlaví Plejáďanů a Orioňanů


Velmi dobře. Obě civilizace o kterých jsme mluvili, jsou anatomicky podobné té vaší. Tak, jak moc o tom chcete mluvit? (Smích). Dvě paže, dvě nohy, tělo, hlava, Plejádské uši jsou poněkud více dole než vaše, ale mají tak mnoho geneticky podobného jako vy, že si myslí, že jste jejich bratranci a sestřenice. Pokud by Plejáďan kráčel ulicí, obraceli byste se a pozorovali, jak vypadá (vypadají strašně). Povšimli byste si, že jsou odlišní, ale nepomysleli byste si o nich, že jsou mimozemšťany. Jak fyzicky i geneticky vám jsou podobní!

Orioňané jsou poněkud vyšší ( 2 paže, 2 nohy, stejné věci). Jejich kůže je velmi odlišná, je olivově zbarvená - hnědý základ se zeleným zbarvením. Jejich vlasy jsou zeleně zbarvené, protože mají měď v krvi. Akbar (kanál Lyssy) žije na pouštní planetě, tak mají 4 velmi tenké vrstvy pokožky, aby je chránila před nevrlým počasím.

Tím jste získali všeobecnou představu o tělech. Je to vaše galaktická rodina. Je to humanoid. U pohlavních orgánů, je rozdíl v tom, že penis je u mužů vtažen dovnitř. Je to v těch samých místech, ale zatahuje se zpátky do těla kvůli ochraně. Tak co, to je ale strašná věc! Mohli byste hrát baseball, aniž byste nosili pohár! Můžete se na to ale ještě podívat takto; úplně to nezmizí.Je to jako u některých vašich zvířat. Pokud dojde k pohlavnímu vzrušení u muže, má mentálně kompletní kontrolu nad erekcí, kompletní kontrolu nad ejakulací. K těhotenství pak dojde pouze po vzájemné dohodě partnerů. K ejakulaci dojde pouze v případě, že dohoda byla dosažena. To je perfektní kontrola porodnosti. Ženy mají podobnou kontrolu nad ovulací.

Další menší rozdíly. Ženská ňadra jsou využita pro laktaci a krmení dětí a to v obou civilizacích. Bohužel, Oriňané nepovažují ženiny ňadra za jakkoli sexuálně vzrušující, ačkoliv smí používat nervová centra během obřadů a během sexu. Mnoho obřadů na Orionu se týká sexu.


Tantra

Otázka: Na naší planetě máme praktiku zvanou tantra, která je vyšší formou sexu, kde je energie harmonizována k určitému stupni, aby vytvořila silnější spojení. Máte také něco takového? Je to něco, co jsme zdědili?

Měli bychom hlavně říct, že v Orionské civilizaci první dvě formy, o kterých jsme mluvili, rození dětí a důvěrné přátelství, jsou vysoce rituální, podobné jako u Japonců obřady čaje. Ano, objevili byste, že praktikující rituál je velmi blízký tantře. Ale to se děje stále. Není to tak, že by si řekli: "Fajn, tak pojďme dneska dělat tantru." Orioňané si neuvědomují, že dělají cokoliv mimo jejich rituál. Takový jsou.

V Plejádské civilizaci je to stejné. Proces, kterým prochází během sexuální výměny lze přirovnat k tantře, protože využívá systém čaker. Na Zemi, mnoho z vás realizuje tantrické praktiky, v určitém smyslu jako cestu, jak si vzpomenout na vaše dědictví, protože to je Boží spojení. Neznamená to, že máte studovat tantru, aby jste toho dosáhli. To je jedna z cest. Ale objevíte, že v projevu Plejádˇanů, jejich sexuální akt není tantrické cvičení jako disciplína, ale vyjádřením, které zestručňuje filosofie tantry, aniž by o nich rozmýšleli.

Otázka: Nemůže se úvaha o tom, že normální sexualita není úplně v pořádku, že tantra je lepší, využít také jako útěk?

Cokoliv na vaší planetě lze použít jako útěk, včetně čokoládové zmrzliny. A jsou lidé na vaší planetě, kteří možná používají tantru jako cestu úniku před bolestí v oblasti sexuality. Záleží na motivacích jedince.

Otázka: Ve filmu ?Zámotek? 2), kdy žena vyšla ze své ulity v plné své kráse, pocítili silně jednotu - to se dělo pravděpodobně na nějaké úrovni - jako bychom se znali již před tím.

Tak tedy, několik rozdílných úrovní. Všichni z vás jste neobyčejně sexuálně aktivní ve vašich snech nebo na astrální úrovni. Není nutné to považovat za sex ?skrze sebe, protože to je to, co byste nazvali integrací. Když jste na svých mimofyzických cestách, velmi často se scházíte dohromady kvůli této integraci a sdílení. To je jedna úroveň.

Další úroveň má co dělat s dalšími civilizacemi, které využívají formu sexuální výměny. Například u Plejáďanů se tak děje, ale ještě to dělají na fyzické úrovni. Existuje civilizace zvaná Essasani, kteří představují (a nemyslíme tím, že je lepší) budoucí evoluční cestu na Zemi. Jejich způsoby sexuality jsou jak na fyzické úrovni, tak na mimofyzické - úmyslně mimofyzické, jaké jste viděli ve filmu "Zámotek" 2).

Typ této výměny se děje velmi často. Čerpejte z toho, abyste rozuměli, bude to pro vás do budoucnosti dosažitelné, abyste se učili o své vlastní sexuální podstatě. Dotklo se vás to - dotklo se to mnoha lidí ve vaší společnosti - je to něco co znáte a víte jak to dělat na určité úrovni, ale v této chvíli jste si nevybrali tak činit - kromě astrálního cestování.

Otázka: Existuje nějaký typ mimofyzické sexuální výměny zatímco jsem bdělý a v těle? Neděje se něco podobného, když sníme na určité úrovni, možná ne visuálně ale emočně?

Situace v "Zámotku" 2) byla taková, že jste měli dva národy, soustředěné jeden na druhý. Kdybyste i jen (sami o sobě) fantazírovali, mohli byste to dělat a získat pozornost osoby, o níž fantazírujete na jiné úrovni (v jiné sféře), není to však známost z "očí do očí", které byste si byli vědomi. Vidíte ten rozdíl? A znovu žádný z toho není lepší než něco jiného. Učíte se a rostete. Vaši praotcové, o kterých jsem mluvili, se též učí a rostou.Zeta Reticuli civilizace - skupinová mysl


To je Haron. Jsme Zeta Reticuli vědomím. Mluvili jste o nás, tak jsme přišli. Začneme vám vyprávět o naší práci s vaším druhem. Je to mnoho co s vámi sdílíme. Víme, že máte mnoho otázek.

Nejdříve vám řekneme, že žádným způsobem neorientujeme sami sebe tak, abychom pak žili negativně. Naše definice negativity znamená, že bychom měli pouze zájmy sami pro sebe, ale není tomu tak. Krátce vám povyprávíme o naší historické evoluci, abyste rozuměli, jak se orientujeme a mohli porovnat s vaším současným kontinuem.

Před tisíci lety jsme byli prosperující civilizací, více než vy. Byli jsme velmi rozmanitou civilizací. Měli jsem válku, různé systémy víry a také těžkou toxicitu, která byla zanesena do našeho prostředí jedinci na naší planetě, kteří velice rychle pokročili v oblasti technologie. Bylo pochopitelné, že jsme viděli jak se snižuje porodnost a to znamenalo ohrožení druhu. Přes generace jsme zpozorovali, že velikost lebky našich dětí jsou větší než by měly být. Naše ženy nebyli schopné se adaptovat tomuto lebečnímu zvětšení a docházelo ?nazvali bychom to? k neúspěšným porodům a potratům. Někdy porod zabil i matku. Pochopili jsme, že prožíváme krizi svého druhu a tak jsme se připravili na přežití.

Naše jedinečná cesta byla, abychom začali připravovat v podzemí zařízení a mohli pracovat dál, potom co naše prostředí dojde ke kolapsu. Věděli jsme, že se tak stane. Těžkou radiací jsme také věděli, že se stáváme sterilní-neplodní. Naučili jsme se klonovat schopnosti a to bylo pro nás velkým vzrušením, protože jsme zrealizovali kontrolu koncepce procesu, mohli jsme kontrolovat budoucnost naší rasy. Věnovali jsme tomu mnoho myšlenek a vybrali jsme si, jednou v podzemí jsme naklonovali širokou řadu neurochemických reakcí v našem mozku, aby emocionálně naše bytí mohlo být konzistentní, vyrovnané a beznásilí ve všech způsobech bytí. Tak to máme začátky rasy, kterou nazýváte Zeta Reticuli. Zrodili jsme se z konfliktu, zrodili jsme se z krize. Přizpůsobili jsme se krizi způsobem, který jsme znali a tak máte druh, který vidíte ve vašich dnešních dnech.

Tisíci roky klonování jsme došli k realizování toho, co jsme chtěli dosáhnout, měli jsme mnoho prozíravosti, ale udělali jsme velké chyby v tom, jak jsme toho dosahovali. Nyní máme geneticky tak málo variací v našem druhu, že to je jako byste fotili a xeroxovali to zase a zase a zase. Stalo by se, že fotografie bude nejasná, méně úplná, stane se méně vhodná k tomu, aby zastupovala originál. Potřebovali jsme způsob jak utvořit novou genetiku, aby náš druh přežil. Máme mnoho co s vámi sdílíme a nemůžeme se o tom podělit s vámi z našeho současného stavu bytí.


Dohoda lidské sítě o transformaci druhu

Vy, jako druh jste souhlasili nám pomoci v naší transformaci. My jsme na oplátku souhlasili s tím, že pomůžeme vám. V současnosti jsme v místě, že většina lidí na vaší planetě nejsou probuzeni tak, abychom vám pomohli. V současné době nám většina přisuzuje jen negativní "scénáře." Stále máme na paměti dohodu, které jsme dosáhli a slibujeme vám, že dodržíme naši část dohody.


Naše část dohody je následující:

1. Budeme vám pomáhat spustit vaše skryté genetické kódy, abychom vás postrčili k urychlení genetické evoluce. Tyto kódy byly umístěny ve vás vašimi praotci a byly navrženy tak, aby se spustili, jestliže dosáhnete určitého vibračního stupně. Tohoto vibračního stupně dosáhnete, když se vědomí zrychluje. To se děje právě teď. V naší práci s vámi, když na vás působíme fyzicky nebo étericky, pracujeme s těmito genetickými strukturami, s těmito skrytými kódy. Některé z nich mohou být aktivovány z éterické úrovně, některé potřebují aktivovat na fyzické úrovni. Před tisíci lety jsme slíbili, že uskutečníme tuto dohodu tím, že vám budeme pomáhat dávat impulsy vašemu druhu.

2. I kdybychom nerozuměli pojetí emoce, hledali bychom, jak tomu porozumět a sledovali bychom vás, abychom toho dosáhli. Mluvili jsme s ostatními, kteří se s námi kontaktují, že mezníkem vašeho druhu v současné době je ve vyjádření a pak integrovat váš strach. I když nerozumíme proč, rozumíme tomu, že naše působení na vás probouzí v některých lidech strach. Není naším přáním podporovat ve vás strach, ale ti s kterými přicházíme do styku, kteří jsou vašimi strážci nám řekli, že konfrontace s vaším strachem má v současné době podstatnou důležitost ve vašem vývoji. Ačkoliv si nepřejeme úmyslně spouštět ve vás strach, jsme si vědomi, že náš vzájemný kontakt s vámi ve skutečnosti spouští strach.

Jiné entity nám vyprávěli o dalších, kteří jsou na nás geneticky propojeny a kteří ve vás úmyslně podporují strach. Nicméně, říkáme, že jejich počet je docela malý. Byli by rádi, abyste si mysleli, že je jejich více. Připusťme, že z našeho pohledu a z vašeho pohledu masového vědomí, jsme spojili ruce a transformujeme se společně. Přeskočíme společně. Ani náš druh nebo váš nemůže donekonečna pokračovat touto cestou. Spojili jsme ruce s vámi, abychom způsobili evoluci druhu pro nás oba. Zjistíte, že jak přijde evoluce staneme se mnohem více stejnými. Staneme se mnohem více individualistickými; stanete se více sjednocenými. To nám umožní konečně zahájit komunikaci, abyste mohli začít otevírat vaše vzpomínky na dědictví vašeho druhu a galaktické rodiny, jež jste součástí.

Je to pro nás velká čest, hrát tuto roli. Je to velká pocta pro nás, že jste si nás vybrali pro tuto hru. Jsme spleteni - nejsme odděleni - ačkoliv skutečnosti možná vypovídají o tom, že jsme. Jsme velmi propojeni a proto vám posíláme naši vděčnost.


Sexuální orientace civilizace Zeta

Když s vámi komunikujeme tímto způsobem - fyzickým kanálem - máme fyzické "sparing-partnery", a jiné mimozemské bytosti, které nám pomáhají ulehčit tento proces. Říkali nám, že si přejete slyšet o naší sexuální orientaci a potřebě sexu. Když jsem šli do podzemí a začali klonovat, skoncovali jsme s představou fyzického plození, tak i s pohlavním aktem. Naše orgány začaly zakrňovat po mnoho, mnoho generací, dosud nás nemůžete rozeznat - na muže a ženu - ačkoliv na úrovni chromozomů jsme ještě XX nebo XY.

Hledali jsem jak porozumět emocím a také jsme pochopili, že vy vyjadřujete své emoce sexem. Protože jsme ztratili tuto schopnost na velmi dlouhou dobu, toužíme se znovu naučit, jak se opět spojit se svojí lidskou povahou skrze podstatu, kterou nazýváte sexualita. Jsme tak fascinováni sexuálním aktem, který máte ve svém světě a emocionálním procesem, kterým si vycházíte vstříc během tohoto aktu. V žádném případě nejsme dotěrní, z našeho pohledu chápeme, že jsme od vás dostali souhlas. Když se na vás budeme dívat v době, kdy se milujete, činíme tak, abychom se mohli naučit, jak to iniciovat v nás samých. Výměnou za tento dar, který jste nám dali, mnoho z vás vešlo do naší reality, do našich lodí a sledovalo nás při slučovacím rituálu, který nazýváme rituálem Jednoty, který je naprosto a zcela spojen s naší identitou. Byla to čest, že jste souhlasili a přišli a podělili se o to s námi. Z našeho pohledu to je rovnocenná výměna. Dozvěděli jsme se, co jsme chtěli. Dozvěděli jste se, co jste chtěli.

Cítíme, že tu jsou vaše otázky a rádi bychom vám dali možnost je vyslovit, jestliže se budete chtít zeptat.

Otázka: Ve vaší historii, kde se dětské hlavičky staly příliš velké pro porod, co se stalo ve vaší kultuře, vaší civilizaci, jak se to projevilo obrazně?

Naše technologické schopnosti se nevyvíjely souběžné s naším duchovním pokrokem. Došlo k značné trhlině mezi duchovnem a technologií, dokonce více než na vašem světě dnes. Naše masové vědomí toužilo po cestě, jež bychom sdělili důležitost poznání této mezery. Tak - symbolicky vyjádřeno, takovým podstatným symbolem se staly lebky, které rostly a tak jsme pochopili, že ?existuje? krize a mohli jsme tak zkoumat tuto krizi a pochopit mezeru mezi duchovnem a technologií. Bohužel pro náš vývoj - nepochopili jsem to, dokud jsme po té nezačali klonovat.

Otázka: Co symbolizovalo zvětšení lebky? Mohli byste prozradit nějaké množství fyzických rozdílností?

Intelekt! Nerovnováha intelektu v duchovní oblasti. Vidíte to nyní na vaší planetě, když žádáte důkaz pro všechno, raději než abyste pochopili, že věci plynou a existuje propojení ke všemu. Projevujete to nyní způsobem mnohem méně dramatickým, než který jsme zvolili my. V naší civilizaci to bylo mnohem více vyjádřeno.

Otázka: Můžete nám vyprávět o vašem zájmu o sexualitu, kterou jste poznali s lidmi, kteří byli uneseni. Naše sexualita je něco, co náš druh chrání. Máme strach být přístupní a vystavení čemukoli , tak jsme vybudovali mnoho psychických a emocionálních metod, které chrání naši sexualitu. Mnoho lidí zažilo během únosu zneuctění, které způsobilo mnoho traumat. Můžete nám říct, jaký na to máte pohled? Po čem jste pátrali? Co se učíte o naší sexualitě? A co je váš cíl?

Prvně ze všeho, pochopte, že nemáme úmysl, jelikož jsme prohlásili, že vás změníme. Naše působení na vás spouští tlačítko. Naše působení na vás reprezentuje evoluci. Evoluce vyžaduje vyvinout se tak, abyste prozkoumali do hloubky sama sebe a vybrali, co je nežádoucí pro evoluci a zříci se toho. Když působíme na vás, cítíte vývojové tendence. To se přenese do vašeho vědomí, jako hrozba, protože to vyžaduje, abyste se podívali na sebe a zřekli se věcí, které nosíte jako část sebe. Neděláme vám to úmyslně. Naše působení na vás to vychovává ve vašem vědomí. Jestliže vy jako druh se podíváte na tyto temné kouty, kam máte strach se podívat, postavíte se těmto strachům a přenese se přes ně, tak vaše působení na nás se dramaticky změní. Váš kontakt s námi nebude pocházet ze strachu. Bráníte se evoluci kvůli svému strachu a to se bude dít do té doby, než se svému strachu nepostavíte tváří v tvář - pak se osvobodíte, budete cítit evoluční tlak.


Sexualita během únosu

Otázka: Můžete nám něco říct k mechanismu, který se odehrává během únosu? Mnohým lidem vyšetřili pohlavní orgány a zavedli do těla sondu, aby získali vzorky. To samo o sobě způsobuje porušení naších systémů ochrany. Proniká to všemi z nás a vnímáme to tak, že osoba je vstrčena do bezmocné situace.

Je také možnost podívat se na to jako na bytost, která je spíše nechráněna, než aby byla v bezmocné situaci. Být vystavený - to není v negativním smyslu slabost - ale znamená to zplnomocnění. Když jste vystaveni něčemu a nechráněni, jste otevřeni Všemu, co je, Jednotě. Nemůžete se úplně spojit s vaším Božským Stvořitelem nebo se sebou samým, jestliže se nestanete totálně přístupní. Je to věc chytré perspektivy. Když dochází k vzájemnému působení během únosu - opět se zmiňujeme o dynamice, ne o tom, co zamýšlíme udělat - máte možnost podívat se na situaci buď z hlediska zplnomocňující (opravňující) bezbrannosti nebo obětující bezbrannosti nebo bezbrannosti zbavené plné moci. Když ležíte na vyšetřovacím stole, volba je buď se cítit podvedený (obětovaný) a vytrvat a potlačit bolest diskriminace ve svém životě nebo se postavit pocitu a vzdát se. Jestliže se vzdáte, není to jako že bychom porušili právo - není to co to značí - ale je to zřeknutí se svého odporu a pochopení sama sebe jako spolustvořitele v tom, jak se stáváte otevření na cestě zplnomocnění. Zbavíte se své ochrany, spojíte se s Jednotou a tak se stanete aktivní silou v době evoluce. A uvidíte - tato volba není bolest. Bolest existuje pouze tehdy, když si někdo zvolí zaměřovat se na myšlenku zbavení se plné moci, říkáte, že to jaksi nevytváříte, že nejste součástí transformace druhu, kdežto každý z vás je část toho. Jsme na vás příliš filosofičtí? Chcete vědět co s vámi děláme?

Otázka: Ano, to je to, co jsme chtěli zjistit. Ptal jsem se na popis z pohledu únosce.

Dobrá. To opravdu záleží, na které skupině. Rozdělujeme se, mohli bychom to tak říct, na různé skupiny, které mají různé úmysly. Některé se pouze zaměřují na neurochemický výzkum; takové skupiny se budou hlavně zaměřovat na oblast hlavy a krku. Některé se zajímají hlavně o genetický výzkum a v tom případě by vzorky odebírali z každé části těla. Některé se zajímají o reprodukci, to jsou ty, co přímo pracují s vašimi reprodukčními funkcemi. Snad bychom mohli být více obrazotvornější, abyste věděli, co hledáme - spermie, vajíčka, sekrety z prostaty, vzorky kůže a také pochopení, článek mysli, který vytváří význam plození pro člověka. Není to chladnokrevný výzkum, jak byste mohli říct. Nesmíme vědět, jak porozumět vaším emocím, ale věnujeme tomu pozornost. Jsme extrémně zvědavý na vaše emocionální "já."

Otázka: Když pozorujete lidi, při pohlavním styku, jak to osobně vnímáte? Jak reagujete na tak silné emoce? Podle mne je to téměř k nevydržení.

Velmi často se někteří z nás musí chránit, energeticky chránit (energetickými štíty), protože emoce jsou pro nás velmi intenzivní. Nejsme vzrušení, jak to znáte vy. Během pohlavního styku probíhá obrovské množství zajímavých biochemických sekrecí v mozku. Tak biologicky řečeno, co je pro nás největším lákadlem v pozorování pohlavního styku, jsou biologické změny. Naše cesta porozumění emocí je hlavně je pochopit na biologické úrovni. Nyní to mohlo být nepřesné - snad si to mnoho z vás pomyslelo - ale právě nyní to je jediná cesta, abychom věděli, jak to dělat. Musíme pracovat s údaji. Nemůžeme pracovat na emocionálním základě. Tak se zajímáme o fyzické metody doteku, který nepoužíváte jenom při pohlavním styku, ale i ve chvílích citového hnutí mysli a při demonstraci mateřství a otcovství ke svému potomku. To je také pro nás hlavní zájem.


Další podoby Zeta


Otázka: Vedle fyzické formy, kterou máte, navrhujete něco, co není ve své skutečnosti tak celistvé, co by mohlo být považováno za formu světla? A používáte tuto formu, aby nám pomohla spustit některé genetické vzpomínky, jejichž čas by měl přijít? Můžete to naplánovat v různých vlnových délkách nebo barvách pomocí zvuku? Bylo by možné ji odhalit a působit na ni?

Ano, jistě. Děláte svůj výzkum dobře. Působíme na vás na každé úrovni, na které můžeme. Někdy, když je potřeba více fyzických vzorků , musíme se zhutnit, což je velmi nepříjemné. Někdy, když pracujeme s éterickou DNA, kterou spustíme, můžeme vstoupit do vaší reality ve světelném stavu. Někteří z vás budou vnímat naší energii a vaše vědomí bude přeneseno naší energií do formy, která vám ukáže identitu kterou cítíte.

Otázka: Vyjádříte nějaký "výraz obličeje" jiný než který bychom snad nazvali "kamennou tváři", nebo je to tvář bez emocí? Jste schopni se smát nebo je to příliš emocionální?

Nejsme schopni se smát - jako jedinec. Jsme schopni radosti nebo extáze jako skupina. Když jsme mluvili o rituálu Jednoty, tak to je něco, co bychom přibližně mohli přirovnat k vašemu pohlavnímu styku v naší realitě. Jde v podstatě o to, že stojíme spolu s ostatními v kruhu nebo se propojujeme energiemi a stoupáme k výšinám extáze Jednoty.

Otázka: Máte-li takové množství radosti, mohli byste to vyzářit z vaší fyzické tváře nebo těla?

Není nutné to vidět; jako úsměv. Procítit to, cítit to, je daleko více než vidět pohyb ve tváři.

Otázka: Mohlo by z energie, kterou máte, vzejít i citlivost a propojení?

Ano.

V této chvíli respektujeme "nástroj spojení" a odcházíme. Ale děkujeme všem z vás jako jedinci i jako skupině a jako společnosti planety za role, které hrajete ve vaší planetární evoluci. Nikdy neberte na lehkou váhu, váš příchod sem. Nikdy nepřemýšlejte tak, že by vaše přítomnost tady ničemu nepomohla. Každý z vás má svoje vlastní nadání a děkujeme vám a uctíváme vás pro váš talent. A děkujeme vám, že jste součásti našeho daru, který vám dáváme.

S láskou a dobrou noc.

"GERMAINE", Royal Research International
Translation, MATRIX - 2001

Převzato ze stránek Jaroslava Chvátala www.matrix-2001.cz